ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheekbone

CH IY1 K B OW2 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheekbone-, *cheekbone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheekbone[N] โหนกแก้ม, Syn. jugal bone, malar bone

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me cheekbones, or give me death!ทำให้ฉันเห็นโหนกแก้มพวกเธอหน่อยสิ เอาแบบสุดๆเลยนะ Mannequin: On the Move (1991)
Lower the cheekbones. And deepen the eyelids.ทำกระดูกแก้มให้ลดลง และทำหนังตาให้ลึกขึ้น Cinderella (2006)
My client has a broken nose and a fractured cheekbone.คนไข้ของฉันจมูกหัก และกระดูกแก้มแตก Saw IV (2007)
Uh,uh,the patient has a shattered nose and cheekbones and a fractured left mandible.คนที่บาดเจ็บคนนั้น Rise Up (2008)
Your cheekbones.โหนกแก้มของเธอ Episode #1.5 (2009)
Gomez hit the kid's old man so hard, his cheekbone broke, pushing his eyeball up and out of his face.โกเมซตีพ่อของเด็ก อย่างแรง โหนกแก้มเขาแตก ดันลูกตาขึ้น และออกมาจากหน้าเขาเลย Living the Dream (2009)
Oh. Well, nice cheekbones.โอ โหนกแก้มสวยดี Chromolume No. 7 (2010)
You don't think I would recognize you because I can't see your cheekbones? !นายคิดว่าฉันจะจำนายไม่ได้เพียงเพราะฉันไม่เห็นขอบตานายหรือไงห๊ะ Green Lantern (2011)
You see these cheekbones?เห็นโหนกแก้มผมมั้ย Wolf's Bane (2011)
But your creamy skin and unusually high cheekbones could change all that.แต่ผิวสีขาวๆกับโหนกแก้มแปลกๆของคุณ สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
My cheekbones and beckoning pelvis already have a certain "hello sailor" quality to them.กระดูกโหนกแก้ม กับเชิงกรานฉัน มีคุณสบบัติเชิญชวนอยู่แล้ว The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Yes, but when you're tall and have great cheekbones, you're doing it ironically.โอ เอาน่า ระดับปริญญาตรีพวกเธอคงได้ The Ornithophobia Diffusion (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหนกแก้ม[N] cheekbone, Example: คนเป็นโรคไซนัสอักเสบจะมีอาการปวดบริเวณดั้งจมูกและโหนกแก้ม, Thai definition: ส่วนของแก้มตรงที่มีกระดูกนูนออกมา

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEEKBONE    CH IY1 K B OW2 N
CHEEKBONES    CH IY1 K B OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheekbone    (n) tʃˈiːkboun (ch ii1 k b ou n)
cheekbones    (n) tʃˈiːkbounz (ch ii1 k b ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] cheekbone; crossroads; high, #43,937 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] cheekbone [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] cheekbone; protrude [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頬桁[ほおげた, hoogeta] (n) cheekbone [Add to Longdo]
頬骨[ほおぼね;きょうこつ;ほほぼね;つらぼね, hoobone ; kyoukotsu ; hohobone ; tsurabone] (n,adj-no) cheekbones; zygomatic bone; malar bone [Add to Longdo]
顴骨[けんこつ;かんこつ, kenkotsu ; kankotsu] (n) (obsc) (See 頬骨) cheekbone; zygomatic bone; malar bone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cheekbone \cheekbone\ n.
   the arch of bone beneath the eye that forms the prominence of
   the cheek.
 
   Syn: zygomatic bone, malar bone, jugal bone, os zygomaticum.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheekbone
   n 1: the arch of bone beneath the eye that forms the prominence
      of the cheek [syn: {cheekbone}, {zygomatic bone},
      {zygomatic}, {malar}, {malar bone}, {jugal bone}, {os
      zygomaticum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top