ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checklist

CH EH1 K L IH2 S T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checklist-, *checklist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
checklist[N] รายชื่อ, See also: รายการสิ่งของ, Syn. list

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Checklistรายการตรวจสอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's go through the checklist. Aaron, hold on a second.ทำตามรายการทีละขั้น อารอน รออีกหน่อย Primer (2004)
Pre-dive checklist. O2 sensors calibrated?ตรวจรายการขับเคลื่อนพื้นฐาน เซนเซอร์ค่าวัด ออกซิเจนขึ้นไหม? The Cave (2005)
Making a checklist of your every move,คอยเช็คทุกฝีก้าว The Damage a Man Can Do (2008)
A Gossip Girl checklist to surviving the cold:รายการที่ต้องทำของสาวช่างเม้าท์เพื่ออยู่รอดในฤดูหนาว It's a Wonderful Lie (2008)
But you have nine out of 10 of the necessary attributes on my checklist.แต่คุณไม่มีคุณสมบัติ9ใน10\ ในลิสท์ของฉัน The Ugly Truth (2009)
Yeah. And he fits all 10 of the criteria on my checklist.ใช่ และเขายังมีคุณสมบัติครบทั้ง10ข้อเลย The Ugly Truth (2009)
They say they want true love, but all they want is a checklist.พวกเธอบอกต้องการรักแท้ แต่สิ่งที่พวกเธอต้องการจริงๆคือลิสท์คุณสมบัติ The Ugly Truth (2009)
That was an unwillingness to compete with the walking checklist that was in your bed.นั่นคืออาการไม่เต็มใจ ที่ต้องสู้กับ.. ...รายการเช็คคุณสมบัติ ที่เดินไปเดินมาอยู่ในเตียงของคุณ The Ugly Truth (2009)
Checklist clear through 1350. No problems. Roger.ตรวจสอบถึงขั้นตอนที่ 1350 ไม่พบข้อผิดพลาด Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It's on your checklist.มันอยู่ในรายการของคุณ Practically Perfect (2010)
I won't let it be ruined by Bishop's delusional urchins, regardless of Mother and her eternal checklist.ฉันจะไม่ยอมให้มันถูกทำลายโดย เด็กที่มีความเชื่อผิดๆ ของบิชอป นี่ไม่เกี่ยวกับท่านแม่หรือรายการของท่านนะ Addicted to Love (2012)
And, he's got my entire checklist.แล้วเขาก็ตรงตามสเป็คฉันทุกอย่าง Bears of Interest (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รายการตรวจสอบ[n. exp.] (rāikān trūatsøp) EN: checklist   FR: check-list [f] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKLIST    CH EH1 K L IH2 S T
CHECKLISTS    CH EH1 K L IH2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checklist    (n) tʃˈɛklɪst (ch e1 k l i s t)
checklists    (n) tʃˈɛklɪsts (ch e1 k l i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェックリスト[, chiekkurisuto] (n) checklist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  checklist
      n 1: a list of items (names or tasks etc.) to be checked or
           consulted

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top