Search result for

*characterize*

(69 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: characterize, -characterize-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
characterize[VT] ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
characterize[VT] แสดงลักษณะพิเศษ, See also: แสดงคุณลักษณะพิเศษ, Syn. qualify, indentify, mark

English-Thai: Nontri Dictionary
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
THIS TYPE OF OFFENDER IS CHARACTERIZED AS YOUNG,ผู้ต้องสงสัยมีบุคลิกเป็นเด็ก Zoe's Reprise (2009)
Leonard characterized it as "just fine. "เลนเนริด พรรณาไว้ว่า "ก็ดี" The Jiminy Conjecture (2009)
Antley-Bixler syndrome- a recessive congenital disorder characterized by malformations of the skeleton and the skull.อาการของโรค Antley-Bixler ลักษณะด้อยทางพันธุกรรม ที่ผิดปกติทำให้เกิดลักษณะพิเศษ ในการก่อตัวของโครงกระดูก และหัวกะโหลก A Night at the Bones Museum (2009)
Are as evil as they've been characterized,เป็นปีศาจร้ายดั่งที่ ถูกเล่าขานกันมา Children of the Damned (2010)
Now, how would you characterize your relationship with Mr. Wolowitz?เออ, คุณอธิบายลักษณะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณโลโววิทซ์เป็นยังไงบ้างค่ะ? The Apology Insufficiency (2010)
Would you characterize him as responsible?คุณมองว่าคุณโวโลวิชซ์เป็นบุคคลที่มี ความรับผิดชอบมั้ยคะ? The Apology Insufficiency (2010)
Would you characterize that as responsible?คุณคิดว่าความรับผิดชอบของเขาเป็นไงล่ะครับ? The Apology Insufficiency (2010)
How would you characterize the amount of blankets and pillows you have?ที่นายมีว่าอะไร? "กองพะเนิน" มั้ง? Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
And how would you... characterize their relationship?แล้วคุณจะ จำกัดความ ความสัมพันธ์พวกเขายังไงครับ Unforgiven (2011)
Physicists characterized this anomaly as a fracture in the fabric of time and space...ทางฟิสิกส์ ที่ไม่ธรรมดา รอยแยกของอวกาศ และ เวลา... .. Genesis: Part 1 (2011)
Now, it's a shape which is characterized by something I would call informational relationships.ตอนนี้มันเป็นรูปร่างซึ่งเป็นลักษณะ โดยสิ่งที่ฉันจะเรียกความสัมพันธ์ ของข้อมูล Is There Life After Death? (2011)
Would you characterize Mr. Grayson as a jealous man?คุณจะบอกว่าคุณเกรย์สัน ไม่มีความหึงหวงงั้นเหรอครับ? Suspicion (2011)
Well, headquarters has always characterized them robbers first and killers second.เอ่อ สำนักงานใหญ่ วิเคราะห์พวกเขาแล้ว ปล้นก่อน แล้วฆ่าทีหลัง Hit (2012)
I wouldn't characterize us as an us, Tommy.ฉันคงไม่เรียกเรื่องระหว่างเรา ว่า "เรา" หรอก ทอมมี่ Pilot (2012)
Well, graduating after 30 can't be characterized as early.เรียนจบหลังอายุ 30 คงไม่เรียกว่าจบก่อนหรอก History 101 (2013)
I.E.D. is usually characterized by sporadic episodes of extreme aggression, violence and destructive behavior.IED มักจะพบมีลักษณะ ก้าวร้าวรุนแรงเป็นช่วงๆ ทำร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน The Fact in the Fiction (2013)
Jenny's psych reports characterize her as disciplined and methodical.รายงานด้านจิตวิทยาของเจนนี่บ่งบอกว่าเธอ เป็นคนที่รักษาระเบียบวินัย The Lesser Key of Solomon (2013)
Would you characterize his conduct as extreme Andrew?คุณช่วยบอกวิธีที่เค้าคอนดัคท์ได้ไหมแอนดรูว? Whiplash (2014)
While there are patterns we can study to mitigate the amplitude of the extreme highs and lows that characterize any entrepreneurial journey, they'll come anyway.แม้จะมีรูปแบบที่เราสามารถศึกษา.. เพื่อลดความรุนแรง ของการเพิ่มขึ้น และการตกต่ำอย่างรุนแรง ที่กำหนดเส้นทางของธุรกิจ ซึ่งยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดี The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
No, I would not characterize this as normal host behavior.ไม่ ฉันจะไม่จัดว่านั่นเป็น พฤติกรรมปกติของหุ่น Dissonance Theory (2016)
Deborah, you mustn't characterize me as being without feelings.เดโบราห์คุณจะต้องไม่แสดง ลักษณะของฉัน โดยไม่ต้องเป็นความรู้สึก Denial (2016)
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน The Rat (2006)
"System of Government characterized by extreme dictatorship." Seven across.ระบบการปกครองโดยเผด็จการ 7 แนวนอน Hot Fuzz (2007)
How would you characterize your relationship with Maudette?ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ที่มีกับมอเด็ทท์หน่อย Strange Love (2008)
How would you characterize the sex?อธิบายเรื่องเซ็กซ์นั่นด้วยได้มั้ย Strange Love (2008)
AND I WASN'T A FAN. HOW WOULD YOU CHARACTERIZE YOUR RELATIONSHIP?มันไม่ใช่ปฎิสัมพันธ์ทางร่างกาย The Angel Maker (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
characterizeA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
characterizeHe characterized her as lively.
characterizeMonetary policy in United States has been characterized by tight credit over the months.
characterizeThe Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาสดมภ์[N] disease characterized by stiffening of the jaw, See also: lock-jaw, locked jaw, Thai definition: ชื่อโรคลมชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณซึ่งอาจทำให้ขากรรไกรแข็ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ละลอก[N] skin disease characterized by pastures, See also: blister, Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก, Example: เขาเป็นฝีละลอกที่ผิวหนัง, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เป็นเม็ดมีหนอง
รองพื้น[N] disease characterized by cracking of the sole of the foot, Thai definition: โรคชนิดหนึ่งเป็นตามฝ่าเท้าทำให้พื้นเท้าเป็นรูพรุน
ชันนะตุ[N] scald head, See also: skin disease characterized by the formation pustules on the scalp, Example: ปะคำดีควายเป็นสมุนไพรที่แก้ชันนะตุได้, Thai definition: ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เป็นที่ศีรษะ เกิดจากเชื้อราบนผิวหนังศีรษะก่อนแล้วลุกลามกินลึกลงไปถึงรากผม ทำให้ผมร่วง
ช้ำรั่ว[N] disease characterized by frequent urination, Syn. โรคช้ำรั่ว, Example: น้องของฉันเป็นโรคช้ำรั่ว, Thai definition: ชื่ออาการของโรคอย่างหนึ่ง เกิดจากความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะเป็นต้น ทำให้ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้เหมือนคนปกติ น้ำปัสสาวะอาจไหลออกเป็นครั้งคราวหรือตลอดเวลาก็ได้

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARACTERIZE    K EH1 R AH0 K T ER0 AY2 Z
CHARACTERIZED    K EH1 R AH0 K T ER0 AY2 Z D
CHARACTERIZES    K EH1 R AH0 K T ER0 AY2 Z AH0 Z
MISCHARACTERIZE    M IH2 S K AE1 R AH0 K T ER0 AY2 Z
MISCHARACTERIZED    M IH2 S K AE1 R AH0 K T ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characterize    (v) (k a1 r @ k t @ r ai z)
characterized    (v) (k a1 r @ k t @ r ai z d)
characterizes    (v) (k a1 r @ k t @ r ai z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich auszeichnen durchto be characterized by [Add to Longdo]
charakterisierento characterize; to characterise [Br.] [Add to Longdo]
charakterisiert; gekennzeichnet (durch)characterized (by) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing" [Add to Longdo]
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei [Add to Longdo]
王朝時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate) [Add to Longdo]
早期老化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]
大新聞[おおしんぶん;だいしんぶん, ooshinbun ; daishinbun] (n) (1) (See 小新聞) type of newspaper from the Meiji era (characterized by its use of political commentary written in literary language); (2) major newspaper [Add to Longdo]
大人可愛い;大人かわいい[おとなかわいい, otonakawaii] (exp,adj-i) fashion style of adult women characterized by makeup and clothing that subtly emphasizes cuteness. [Add to Longdo]
特色づける;特色付ける[とくしょくづける, tokushokudukeru] (v1,vt) to distinguish; to mark; to differentiate; to characterize [Add to Longdo]
特徴付ける;特徴づける[とくちょうづける, tokuchoudukeru] (v1) to make characteristic; to characterize [Add to Longdo]
武家時代[ぶけじだい, bukejidai] (n) (See 王朝時代) Feudal period (characterized by the rule of the shogunate as opposed to emperor, 1185-1867 CE) [Add to Longdo]
薮蚊;豹脚蚊[やぶか;ヤブカ, yabuka ; yabuka] (n) (uk) aedine mosquito (any mosquito of genus Aedes, characterized by stripes) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) (in Chinese medicine) infantile neurosis characterized by crying at night and convulsions; (2) (See 癇) temper; nerves [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白痢[bái lì, ㄅㄞˊ ㄌㄧˋ, ] dysentery characterized by white mucous stool; white diarrhea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Characterize \Char"ac*ter*ize\, v. t. [imp. & p. p.
   {Characterized}; p. pr. & vb. n. {Characterizing}.] [LL.
   characterizare, Gr. ?: cf. F. charact['e]riser.]
   1. To make distinct and recognizable by peculiar marks or
    traits; to make with distinctive features.
    [1913 Webster]
 
       European, Asiatic, Chinese, African, and Grecian
       faces are Characterized.       --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To engrave or imprint. [Obs.] --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. To indicate the character of; to describe.
    [1913 Webster]
 
       Under the name of Tamerlane he intended to
       characterize King William.      --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To be a characteristic of; to make, or express the
    character of.
    [1913 Webster]
 
       The softness and effeminacy which characterize the
       men of rank in most countries.    --W. Irving.
 
   5. (Chem.) to identify the structure or nature of; as, the
    antibiotic activity in the sample was characterized by
    HPLC, and proved to be erythromycin.
    [PJC]
 
   Syn: To describe; distinguish; mark; designate; style;
     particularize; entitle.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top