Search result for

caribbean

(39 entries)
(0.0647 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caribbean-, *caribbean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Caribbean[N] ชาวแคริเบียน
Caribbean[ADJ] ที่เกี่ยวกับหรือมาจากทะเลคาริบเบียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caribbean(คาระเบียน') adj. เกี่ยวกับทะเลคาริบเบียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caribbean Areaภูมิภาคแคริบเบียน [TU Subject Heading]
Caribbean Community and Common Marketประชาคมตลาดร่วมแคริบเบียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 ประกอบด้วย แอนติกัวและบาบูดา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลิซ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน โดมินิกา เกรนาดา กายอานา จาเมกา มองเซรัต เซนต์คริสโตเฟอร์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ซูรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก และหมู่เกาะเตอร์กและไคโกส [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[The Caribbean, 1970] [The Bank Job] [Based on a true story]ทะเลแคริบเบียน ปี 1970 สร้างจากเรื่องจริง The Bank Job (2008)
You know the Caribbean club?นายรู้จักผับคาลิบเบี้ยนไม๊? Bangkok Dangerous (2008)
The difference is my country is not some fly speck in the middle of the caribbean.มันก็ต่างกันตรงที่ประเทศผม ไม่ใช่แค่ต้นปาล์มตามทะเลแคริบเบี้ยน Quantum of Solace (2008)
Some caribbean guy.พวกคนเกาะ Dirt Nap (2008)
Once the "pearl of the Caribbean",ที่ซึ่งครั้งหนึ่งได้สมญานามว่า "ไข่มุกแห่งแคริบเบียน" Home (2009)
Caribbean blue, General.คาริเบียนสีฟ้า Princess Protection Program (2009)
It's Caribbean blue.มันสีฟ้า Princess Protection Program (2009)
Caribbean blue. Beautiful indeed.ใส่ชุดสีฟ้า.ชุดที่งามสง่า. Princess Protection Program (2009)
I could have my own dolphin facility somewhere in the Caribbean and be making 2 or 3 million dollars a year like these guys, if I wanted to.เลือกมาหนึ่งตัวและพาไป พิพิธภัณฑ์โลมา พวกเขากำลังหาโลมาปากขวดเป็นหลัก พวกเค้ากำลังมองหาตัวแทน ฟลิปเปอร์ The Cove (2009)
He's been sail master on The Pirates of the Caribbean.ในสถานการณ์นั้น เราทำอะไรไม่ได้เลย The Cove (2009)
Every island in the Eastern Caribbean...พวกเขาก็อยากจะทำบ้าง The Cove (2009)
It's very sad to see the beautiful islands in the Caribbean becoming neon-lit whorehouses for the Japanese.เราเข้าไปถามชาวประมงเมือง ไทจิ ว่าเราจะขอเข้ามาช่วย... หรืออีกนัยนึง คือ ขอให้พวกเขาทิ้งเรือ ผูกไว้เลยที่ท่า The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caribbeanThe Caribbean abounds with islands.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลแคริบเบียน[n. prop.] (Thalē Khaēribbīen) EN: Caribbean Sea   FR: mer des Antilles [f] ; mer Caraïbe [f] ; mer des Caraïbes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARIBBEAN    K ER0 IH1 B IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Caribbean    (n) (k a1 r @ b ii1 @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karibenbläßhuhn {n} [ornith.]Caribbean Coot [Add to Longdo]
Weißbauchelaenie {f} [ornith.]Caribbean Elaenia [Add to Longdo]
Dominikanerschwalbe {f} [ornith.]Caribbean Martin [Add to Longdo]
Karibisches MeerCaribbean Sea [Add to Longdo]
Karibische InselnCaribbean Islands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフロカリビアン[, afurokaribian] (n,adj-no) Afro-Caribbean [Add to Longdo]
イエローテイルリーフフィッシュ[, iero-teiruri-fufisshu] (n) yellowtail reeffish (Chromis enchrysura); Caribbean chromis [Add to Longdo]
カリコム[, karikomu] (n) Caribbean Community (from CARICOM) [Add to Longdo]
カリビアン[, karibian] (n,adj-no) Caribbean [Add to Longdo]
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
カリブ海[カリブかい, karibu kai] (n,adj-no) Caribbean Sea; (P) [Add to Longdo]
ゴマフトラザメ[, gomafutorazame] (n) boa catshark (Scyliorhinus boa, species from the Caribbean and Gulf of Mexico) [Add to Longdo]
シャープノーズパファー[, sha-puno-zupafa-] (n) Caribbean sharpnose-puffer (Canthigaster rostrata); sharpnose puffer [Add to Longdo]
ペレス目白鮫[ペレスめじろざめ;ペレスメジロザメ, peresu mejirozame ; peresumejirozame] (n) (uk) (See カリビアンリーフシャーク) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加勒比[Jiā lè bǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ, ] Caribbean [Add to Longdo]
加勒比海[Jiā lè bǐ Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ, ] Caribbean Sea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caribbean \Car`ib*be"an\, Caribbee \Car`ib*bee\, a.
   Of or pertaining to the Caribs, to their islands (the eastern
   and southern West Indies), or to the sea (called the
   Caribbean sea) lying between those islands and Central
   America.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Caribbean
   n 1: an arm of the Atlantic Ocean between North and South
      America; the origin of the Gulf stream [syn: {Caribbean},
      {Caribbean Sea}]
   2: region including the Caribbean Islands

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top