ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

加勒比海

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -加勒比海-, *加勒比海*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加勒比海[Jiā lè bǐ Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ, ] Caribbean Sea, #27,346 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Baines was working on a small island in the Caribbean called San Monique.[CN] 班恩在加勒比海圣莫尼克的小岛工作 Live and Let Die (1973)
I was in the Caribbean at the time, embarked, doing military work, and the ship I was in was rerouted to the Brazilian coast at the time of the revolution.[CN] 有人从观众里站起来并说:"你看,那是不正确的, when someone from the audience stood up and said: " look, that is not true, 那时候我在加勒比海,乘船,干军队里的工作, I was in the Caribbean at the time, embarked, doing military work, 我所在的船只被改道去巴西海岸 and the ship I was in was rerouted to the Brazilian coast Jango (1984)
He was the Caribbean rep for a small armaments firm.[CN] 他是替一家军火公司 做加勒比海地区的推销员 The Day of the Jackal (1973)
I am leaving for the Caribbean now.[CN] 我现在要去加勒比海 Saboteur (1942)
Who else could turn a vacation into a story that'll blow the lid off of corruption in the Caribbean?[CN] 还有谁能够将三星期的假期 变成揭发 加勒比海腐败内慕的报导呢? Superman III (1983)
Dawes in New York, Hamilton in New Orleans and Baines in the Caribbean.[CN] 纽约的桃尔 新奥尔良的汉米顿... 加勒比海的班恩 Live and Let Die (1973)
'The UN today became the focus of world attention 'as the US delegate challenged the Russians 'to admit that their submarines had moved into the Caribbean.[CN] 聯合國今天成為了世界的焦點 因為有美國代表指責俄羅斯 說俄羅斯的潛艇 進入了加勒比海 Punishment Park (1971)
Doenitz detached its submarines for the Caraíbas where still it had many ships circulating without escort.[CN] 邓尼茨现在将他的潜艇转到了加勒比海, 那里许多船仍在独立地航行 Wolf Pack: U-Boats in the Atlantic - 1939-1944 (1974)
- Jimmy Bond? This explains the Caribbean assignment.[CN] 他不是在加勒比海任职吗? Casino Royale (1967)
Why are there two flags in the Caribbean?[CN] 为什么加勒比海还有两面旗? Casino Royale (1967)
Always talking about their Caribbean cruises and electric toothbrushes.[CN] 总是在谈论他们的加勒比海 巡航和电动牙刷。 The Swimmer (1968)
(San Monique, an Island in the Caribbean)[CN] 加勒比海的圣莫尼克岛 Live and Let Die (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top