ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carburettor

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carburettor-, *carburettor*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carburettor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.

English-Thai: Nontri Dictionary
carburettor(n) คาร์บูเรเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carburettor; carburetorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carburettorsคาร์บิวเรเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's nothing. It's a carburettor burn.ไม่ ไม่มีอะไร โดนไฟไหม้นิดหน่อยน่ะ Hothead (2001)
Carburettor.คาร์บูเรเตอร์ Left Turn Ahead (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาร์บูเรเตอร์[n.] (khabūrētoē) EN: carburettor ; carburetor (am.)   FR: carburateur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carburettor    (n) kˌaːbərˈɛtər (k aa2 b @ r e1 t @ r)
carburettors    (n) kˌaːbərˈɛtəz (k aa2 b @ r e1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャブレター[, kyabureta-] (n) carburetor; carburettor; carburator; carburetter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carburetor \Car"bu*ret`or\, Carburettor \Car"bu*ret`tor\, n.
   1. (Chem.) An apparatus in which coal gas, hydrogen, or air
    is passed through or over a volatile hydrocarbon, in order
    to confer or increase illuminating power. [Written also
    {carburettor}.]
    [1913 Webster]
 
   2. One that carburets; specif., an apparatus in which air or
    gas is carbureted, as by passing it through a light
    petroleum oil. The carburetor for a gasoline engine is
    usually either a {surface carburetor}, or alternatively a
    {float carburetor} (called also {float-feed carburetor},
    or {spray carburetor}). In the former air is charged by
    being passed over the surface of gasoline. In the latter a
    fine spray of gasoline is drawn from an atomizing nozzle
    by a current of air induced by the suction of the engine
    piston, the supply of gasoline being regulated by a float
    which actuates a needle valve controlling the outlet of
    the feed pipe. Alcohol and other volatile inflammable
    liquids may be used instead of gasoline.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carburettor
   n 1: mixes air with gasoline vapor prior to explosion [syn:
      {carburetor}, {carburettor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top