ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

キャブレター

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -キャブレター-, *キャブレター*
Japanese-English: EDICT Dictionary
キャブレター[, kyabureta-] (n) carburetor; carburettor; carburator; carburetter; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.2つのキャブレターを装備したことで、そのレーシング狂はエンジンをすこぶる強力にした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know how to change this carburetor back to a gas-burner.[JA] 私はキャブレターを 元に戻せないわ Going Nuclear (2014)
Ugh, what's not wrong with her? Needs a new carburetor to start. Oh, yeah?[JA] 故障じゃない キャブレターが無くてね The Conjuring (2013)
You know, you guys should really clean out the carburetor.[JA] キャブレターを取っておくよ Love Don't Cost a Thing (2003)
Then the damn carburetor.[JA] キャブレターもだ Murphy's Miracle (2016)
Bored them out. Rebuilt the carburetors myself.[JA] 外に穴を開け キャブレターを組み直した Public Enemies (2009)
It's got a 4-barrel carburetor, dual exhaust, and Nanobrock intakes.[JA] 4バレルのキャブレターで 2本の排気管 ナノブロック・インテークだよ Black Cherry (2012)
whoa, nice headers.[JA] ダブルポンプ キャブレター... Transformers (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top