ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canaille

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canaille-, *canaille*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canaille(คะแนล') n. คนชั้นต่ำ,คนไร้ค่าของสังคม, Syn. riffraff

English-Thai: Nontri Dictionary
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canaille \Ca*naille"\, n. [F. canaille (cf. It. canaglia), prop.
   and orig. a pack of dogs, fr. L. Canis dog.]
   1. The lowest class of people; the rabble; the vulgar.
    [1913 Webster]
 
   2. Shorts or inferior flour. [Canadian]
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 canaille /kanaj/ 
  rogue; scoundrel

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 canaille /kanɑjə/
  rabble; riff‐raff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top