Search result for

caliber

(27 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caliber-, *caliber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caliber[N] ขนาดลำกล้องของปืน
caliber[N] ความสามารถ, Syn. ability, quality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Frank, Case... those 50 caliber shells will be through the Tombstone in a matter of seconds.แฟรงก์ เคส หินหลุมศพจะทะลุอยู่แล้วนะ Death Race (2008)
Carbon fiber, .28 caliber, made in China.คาร์บอนไฟเบอร์ ขนาด.28 ผลิตในจีน The Dark Knight (2008)
David is a performer of the highest caliber.เดวิทเป็นนักแสดง ที่ชั่วโมงบินสูง Frost/Nixon (2008)
If he didn't know the caliber of the man that he was up against before the interview started, he certainly knew it halfway through the President's first answer.ถ้าเขาไม่มีชั่วโมงบินยาวพอ เขาก็คงก่อเรื่องไปซะก่อน การสัมภาษณ์เริ่มเสียอีก กว่าเขาจะรู้ตัวก็ปาเข้าไปครึ่งทาง ของคำตอบจากท่านปธน.เสียแล้ว Frost/Nixon (2008)
Of course, he's got a .45 caliber hole in him.แน่นอน,เค้าได้ปิน.45 คาลิเบอร์ไป The Good Wound (2009)
I mean, if Trinity had struck in Buffalo instead of Miami, I wouldn't have access to a blood guy of your caliber.หมายถึง ถ้าทรินิตี้ลงมือในบัฟฟาโล แทนที่จะเป็นไมอามี่ ผมคงไม่ได้เข้าถึง คนวิเคราะห์เลือด ที่มีความสามารถแบบคุณหรอก Remains to Be Seen (2009)
We believe the murder weapon was a .45 caliber handgun.เราเชื่อว่าอาวุธที่คนร้ายใช้คือปืนพกขนาด .45 มม Episode #1.5 (2009)
I'm actually really impressed-- The facility, the equipment, the caliber of the residents.จริงๆแล้ว รู้สึกประทับใจมากกว่า ทั้งความสะดวกสบาย, ความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ New History (2009)
Is that a .44 caliber?ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง .44 รึ? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
.22 caliber shell.ด้วย .22 คาลิเบอร์ เชลล์ Reckoner (2009)
The caliber and placement of the bullets match that of two previous victims.ขนาดลำกล้องของปืน และตำแหน่งของกระสุน ตรงกันกับเหยื่อ 2 รายก่อนหน้านี้ Reckoner (2009)
Small caliber, small discharge.ลำกล้องขนาดเล็ก กระสุนขนาดเล็ก Reckoner (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALIBER    K AE1 L AH0 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caliber    (n) (k a1 l @ b @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
巨材[きょざい, kyozai] (n) big timber; big caliber (man) (calibre) [Add to Longdo]
鶏鳴狗盗[けいめいくとう, keimeikutou] (n) person who resorts to petty tricks; a person of small caliber who is only capable of petty tricks [Add to Longdo]
口径[こうけい, koukei] (n) aperture; bore; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
小口径[しょうこうけい, shoukoukei] (n,adj-no) small calibre; small caliber [Add to Longdo]
糎;珊[サンチ, sanchi] (n) (uk) (abbr) (See センチ,センチメートル) centimeter (esp. of cannon caliber, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口径[kǒu jìng, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] caliber; diameter of opening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caliber \Cal"i*ber\, Calibre \Cal"ibre\, n. [F. calibre, perh.
   fr. L. qualibra of what pound, of what weight; hence, of what
   size, applied first to a ball or bullet; cf. also Ar.
   q[=a]lib model, mold. Cf. {Calipers}, {Calivere}.]
   [1913 Webster]
   1. (Gunnery) The diameter of the bore, as a cannon or other
    firearm, or of any tube; or the weight or size of the
    projectile which a firearm will carry; as, an 8 inch gun,
    a 12-pounder, a 44 caliber.
    [1913 Webster]
 
       The caliber of empty tubes.      --Reid.
    [1913 Webster]
 
       A battery composed of three guns of small caliber.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   Note: The caliber of firearms is expressed in various ways.
      Cannon are often designated by the weight of a solid
      spherical shot that will fit the bore; as, a
      12-pounder; pieces of ordnance that project shell or
      hollow shot are designated by the diameter of their
      bore; as, a 12 inch mortar or a 14 inch shell gun;
      small arms are designated by hundredths of an inch
      expressed decimally; as, a rifle of .44 inch caliber.
      [1913 Webster]
 
   2. The diameter of round or cylindrical body, as of a bullet
    or column.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Capacity or compass of mind. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Caliber compasses}. See {Calipers}.
 
   {Caliber rule}, a gunner's calipers, an instrument having two
    scales arranged to determine a ball's weight from its
    diameter, and conversely.
 
   {A ship's caliber}, the weight of her armament.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caliber
   n 1: a degree or grade of excellence or worth; "the quality of
      students has risen"; "an executive of low caliber" [syn:
      {quality}, {caliber}, {calibre}]
   2: diameter of a tube or gun barrel [syn: {bore}, {gauge},
     {caliber}, {calibre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top