ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caliber

K AE1 L AH0 B ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caliber-, *caliber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caliber[N] ขนาดลำกล้องของปืน
caliber[N] ความสามารถ, Syn. ability, quality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, where I get hazy is where the cleaning woman shows up the following morning and finds your wife in bed with her lover, riddled with .38 caliber bullets.ดีที่ฉันได้รับหมอกที่ทำความสะอาดผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในเช้าวันต่อไปนี้ และพบว่าภรรยาของคุณอยู่บนเตียงกับคนรักของเธอเต็มไปด้วยกระสุน .38 ลำกล้อง The Shawshank Redemption (1994)
Mm. Good luck. Men of Peggy's caliber don't exactly take ads in the Yellow Pages.โชคดี สติปัญญาของเป็กกี้ไม่ได้อยู่ในสมุดหน้าเหลืองนะ Just My Luck (2006)
Find out who has a .270 caliber rifle.หาว่าใครมีไรเฟิล .270 Babel (2006)
I'm sorry to bother you, but... do you own a .270 caliber Winchester M70 rifle?ขอโทษที่มารบกวนครับ แต่... คุณเป็นเจ้าของปืนไรเฟิล .270 คาลิเบอร์ วินเชสเตอร์ M70 Babel (2006)
What calibers you got there, Sheriff?กระสุนอะไรครับ_BAR_ Nที่นายอำเภอเจอตรงนั้น No Country for Old Men (2007)
Mm-hmm. small caliber gun to the head.ปืนกระบอกเล็กจ่อที่หัว The Damage a Man Can Do (2008)
Frank, Case... those 50 caliber shells will be through the Tombstone in a matter of seconds.แฟรงก์ เคส หินหลุมศพจะทะลุอยู่แล้วนะ Death Race (2008)
If he didn't know the caliber of the man that he was up against before the interview started, he certainly knew it halfway through the President's first answer.ถ้าเขาไม่มีชั่วโมงบินยาวพอ เขาก็คงก่อเรื่องไปซะก่อน การสัมภาษณ์เริ่มเสียอีก กว่าเขาจะรู้ตัวก็ปาเข้าไปครึ่งทาง ของคำตอบจากท่านปธน.เสียแล้ว Frost/Nixon (2008)
Of course, he's got a .45 caliber hole in him.แน่นอน,เค้าได้ปิน.45 คาลิเบอร์ไป The Good Wound (2009)
We believe the murder weapon was a .45 caliber handgun.เราเชื่อว่าอาวุธที่คนร้ายใช้คือปืนพกขนาด .45 มม Episode #1.5 (2009)
I'm actually really impressed-- The facility, the equipment, the caliber of the residents.จริงๆแล้ว รู้สึกประทับใจมากกว่า ทั้งความสะดวกสบาย, ความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ New History (2009)
.22 caliber shell.ด้วย .22 คาลิเบอร์ เชลล์ Reckoner (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALIBER K AE1 L AH0 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caliber (n) kˈæləbər (k a1 l @ b @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口径[kǒu jìng, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] caliber; diameter of opening, #13,286 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
巨材[きょざい, kyozai] (n) big timber; big caliber (man) (calibre) [Add to Longdo]
鶏鳴狗盗[けいめいくとう, keimeikutou] (n) person who resorts to petty tricks; a person of small caliber who is only capable of petty tricks [Add to Longdo]
口径[こうけい, koukei] (n) aperture; bore; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
小口径[しょうこうけい, shoukoukei] (n,adj-no) small calibre; small caliber [Add to Longdo]
糎;珊[サンチ, sanchi] (n) (uk) (abbr) (See センチ,センチメートル) centimeter (esp. of cannon caliber, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caliber \Cal"i*ber\, Calibre \Cal"ibre\, n. [F. calibre, perh.
   fr. L. qualibra of what pound, of what weight; hence, of what
   size, applied first to a ball or bullet; cf. also Ar.
   q[=a]lib model, mold. Cf. {Calipers}, {Calivere}.]
   [1913 Webster]
   1. (Gunnery) The diameter of the bore, as a cannon or other
    firearm, or of any tube; or the weight or size of the
    projectile which a firearm will carry; as, an 8 inch gun,
    a 12-pounder, a 44 caliber.
    [1913 Webster]
 
       The caliber of empty tubes.      --Reid.
    [1913 Webster]
 
       A battery composed of three guns of small caliber.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   Note: The caliber of firearms is expressed in various ways.
      Cannon are often designated by the weight of a solid
      spherical shot that will fit the bore; as, a
      12-pounder; pieces of ordnance that project shell or
      hollow shot are designated by the diameter of their
      bore; as, a 12 inch mortar or a 14 inch shell gun;
      small arms are designated by hundredths of an inch
      expressed decimally; as, a rifle of .44 inch caliber.
      [1913 Webster]
 
   2. The diameter of round or cylindrical body, as of a bullet
    or column.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Capacity or compass of mind. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Caliber compasses}. See {Calipers}.
 
   {Caliber rule}, a gunner's calipers, an instrument having two
    scales arranged to determine a ball's weight from its
    diameter, and conversely.
 
   {A ship's caliber}, the weight of her armament.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caliber
   n 1: a degree or grade of excellence or worth; "the quality of
      students has risen"; "an executive of low caliber" [syn:
      {quality}, {caliber}, {calibre}]
   2: diameter of a tube or gun barrel [syn: {bore}, {gauge},
     {caliber}, {calibre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top