ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calculi

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculi-, *calculi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculi[N] นิ่ว (คำพหูพจน์ของ calculus), See also: ก้อนนิ่ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calculiนิ่ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calculiนิ่ว [TU Subject Heading]
Calculiนิ่ว,ก้อนนิ่ว [การแพทย์]
Calculi, Supragingivalหินปูนเหนือเหงือก [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculi    (n) kˈælkjulaɪ (k a1 l k y u l ai)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculus \Cal"cu*lus\, n.; pl. {Calculi}. [L, calculus. See
   {Calculate}, and {Calcule}.]
   1. (Med.) Any solid concretion, formed in any part of the
    body, but most frequent in the organs that act as
    reservoirs, and in the passages connected with them; as,
    biliary calculi; urinary calculi, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A method of computation; any process of reasoning
    by the use of symbols; any branch of mathematics that may
    involve calculation.
    [1913 Webster]
 
   {Barycentric calculus}, a method of treating geometry by
    defining a point as the center of gravity of certain other
    points to which co["e]fficients or weights are ascribed.
    
 
   {Calculus of functions}, that branch of mathematics which
    treats of the forms of functions that shall satisfy given
    conditions.
 
   {Calculus of operations}, that branch of mathematical logic
    that treats of all operations that satisfy given
    conditions.
 
   {Calculus of probabilities}, the science that treats of the
    computation of the probabilities of events, or the
    application of numbers to chance.
 
   {Calculus of variations}, a branch of mathematics in which
    the laws of dependence which bind the variable quantities
    together are themselves subject to change.
 
   {Differential calculus}, a method of investigating
    mathematical questions by using the ratio of certain
    indefinitely small quantities called differentials. The
    problems are primarily of this form: to find how the
    change in some variable quantity alters at each instant
    the value of a quantity dependent upon it.
 
   {Exponential calculus}, that part of algebra which treats of
    exponents.
 
   {Imaginary calculus}, a method of investigating the relations
    of real or imaginary quantities by the use of the
    imaginary symbols and quantities of algebra.
 
   {Integral calculus}, a method which in the reverse of the
    differential, the primary object of which is to learn from
    the known ratio of the indefinitely small changes of two
    or more magnitudes, the relation of the magnitudes
    themselves, or, in other words, from having the
    differential of an algebraic expression to find the
    expression itself.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculi \Cal"cu*li\, n. pl.
   See {Calculus}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top