Search result for

bugger

(50 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bugger-, *bugger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bugger[N] คำเรียกแบบดูถูกและแสดงถึงอารมณ์โกรธ
buggery[N] การร่วมเพศทางทวารหนัก
buggered[ADJ] เหนื่อยมาก
bugger up[PHRV] ้ทำให้เสีย (ด้วยความประมาท), See also: ทำให้สูญเสีย, ทำให้มีปัญหา, Syn. mess up
bugger off[PHRV] ออกไป
bugger about[PHRV] ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม), Syn. mess about
bugger about[PHRV0] ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม), See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก, Syn. mess about
bugger about[PHRV] ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม), See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, Syn. mess about
bugger around[PHRV] ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม), Syn. mess about
bugger around[PHRV] ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม), See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก, Syn. mess about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bugger(บัก'เกอะ) n. อ้ายหนุ่ม,หนู,อ้ายหนู,ผู้กระทำการสังวาสทางทวารหนัก,ผู้ร่วมเพศกับสัตว์
buggeryn. การร่วมเพศทางทวารหนัก,การ่วมเพศกับสัตว์
debuggerโปรแกรมตรวจสอบจุดบกพร่องหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้แก้ไขโปรแกรมโดยเฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buggeryการชำเราแบบวิตถาร [ดู sodomy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whatever it is, you can't be buggered. I hope you're keeping it safe.ยังไงก็ตาม คุณคงจะไม่เหนื่อยมากนะ ผมหวังว่าคุณจะเก็บมันไว้ที่ปลอดภัยแล้วกัน The Bank Job (2008)
I always wanted to meet that bugger.ฉันอยากพบไอ้เวรนั่นอยู่ตลอด The Bank Job (2008)
Don't let the buggers get you down.อย่าให้เจ้าพวกงี่เง่าทำงานกร่อยล่ะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And Imhotep. May the bugger actually stay dead.และอิมโฮเทป ขอไอ้เปรตนั่นตายสนิท อย่าลุกขึ้นมาอีก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And this bugger's got superpowers.ไอ้ตัวเนี่ยสุดยอดพลังเลย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Bugger!พวกแมง! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- You sneaky bugger.- เจ้าเล่ห์ชะมัดเลย Invictus (2009)
- Oh, bugger off.- อย่ามายุ่งน่า Invictus (2009)
Now, wash your hands, you dirty bugger.ตอนนี้ ล้างมือได้แล้ว ไอ้โสโครก Nowhere Boy (2009)
Right! Bugger off then.See if she can laser Jordan off them. Everyone (2009)
You dirty old bugger!นาย ตดทำไมเนี่ย? ฮ่าๆ Cook (2009)
Stupid green bugger!ไอ้แมลงหัวเขียวงี่เง่า! Weapons Factory (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buggerHe buggered it up.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวจมรรค[n.] (wetjamak) EN: buggery ; sodomy   FR: sodomie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUGGER    B AH1 G ER0
BUGGERS    B AH1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bugger    (v) (b uh1 g @ r)
buggers    (v) (b uh1 g @ z)
buggery    (n) (b uh1 g @ r ii)
buggered    (v) (b uh1 g @ d)
buggering    (v) (b uh1 g @ r i ng)
bugger-all    (n) - (b uh2 g @ r - oo1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerl {m}; Bursche {m}; Macker {m} | Kerle {pl}bugger | buggers [Add to Longdo]
verdammt wenig [ugs.]bugger all [Add to Longdo]
Ach du Scheiße! [ugs.]Bugger it! [Add to Longdo]
Leck mich am Arsch! (zu sich selber)Bugger it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
シンボリックデバッガ[, shinborikkudebagga] (n) {comp} symbolic debugger [Add to Longdo]
ディバッガ;デバッガ;デバッガー[, deibagga ; debagga ; debagga-] (n) {comp} debugger [Add to Longdo]
釜を掘る[かまをほる, kamawohoru] (exp,v5r) (1) (uk) (col) (vulg) (See お釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash one's car into the back of another [Add to Longdo]
鶏姦[けいかん, keikan] (n) homosexual sex between males; buggery; sodomy [Add to Longdo]
勝手にしろ[かってにしろ, kattenishiro] (exp) Have it your way; To hell with you!; Get rooted!; Bugger you! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger [Add to Longdo]
デバッガ[でばっが, debagga] debugger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bugger \Bug"ger\, n. [F. bougre, fr. LL. Bulgarus, a Bulgarian,
   and also a heretic; because the inhabitants of Bulgaria were
   infected with heresy. Those guilty of the crime of buggery
   were called heretics, because in the eyes of their
   adversaries there was nothing more heinous than heresy, and
   it was therefore thought that the origin of such a vice could
   only be owing to heretics.]
   1. One guilty of buggery or unnatural vice; a sodomite.
    [1913 Webster]
 
   2. A wretch; -- sometimes used humorously or in playful
    disparagement. [Low]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bugger
   n 1: someone who engages in anal copulation (especially a male
      who engages in anal copulation with another male) [syn:
      {sodomite}, {sodomist}, {sod}, {bugger}]
   v 1: practice anal sex upon [syn: {sodomize}, {sodomise},
      {bugger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top