ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bugger off

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bugger off-, *bugger off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bugger off[PHRV] ออกไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, just bugger off and leave us in peace. I'm only gonna ask you nicely once.Fuѕіоn еngіnеѕ. Cloud Atlas (2012)
I can't just give you the money and let you bugger off to Turkey.ฉันไม่สามารถให้เงินเธอ และปล่อยให้ไปตุรกีได้ Will (2011)
Right! Bugger off then.See if she can laser Jordan off them. Everyone (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bugger off
   v 1: leave immediately; used usually in the imperative form;
      "Scram!" [syn: {scram}, {buzz off}, {fuck off}, {get},
      {bugger off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top