ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bremen

B R EH1 M AH0 N   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bremen-, *bremen*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you'd better bring that key to the Bremen ruins as soon as you can.ดังนั้นนายต้องเอากุญแจนั้น ไปที่ซากเบรเมน โดยเร็วที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ Love Sick (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบรเมน[TM] (Brēmēn) EN: Werder Bremen   FR: Werder Brême
แปลตามเนื้อความ[v. exp.] (plaē tām neūakhwām) EN: free translate   FR: traduire librement

CMU English Pronouncing Dictionary
BREMEN    B R EH1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bremen    (n) brˈɛɪmən (b r ei1 m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不来梅[Bù lái méi, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, / ] Bremen (city), #23,663 [Add to Longdo]
不莱梅[bù lái méi, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, / ] Bremen (city in Germany) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremen (Stadt in Deutschland)Bremen (city in Germany) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bremen
   n 1: a city of northwestern Germany linked by the Weser River to
      the port of Bremerhaven and the North Sea; in the Middle
      Ages it was a leading member of the Hanseatic League

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top