ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breeche

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breeche-, *breeche*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeches[N] กางเกงขี่ม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breeches(บริช'เชส) n. กางเกงขี่ม้า,กางเกงขายาวแค่เข่า,กางเกง
knee breeches() กางเกงขาสั้น, Syn. breeches

English-Thai: Nontri Dictionary
breeches(n) กางเกงขี่ม้า,กางเกงสามส่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got no socks, no breeches and an archery session to go to.ข้าไม่มีถุงเท้า กางเกงขี่ม้า และชุดยิงธนูให้ออกไปข้างนอกเลย The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
How you still keeping your breeches up?นายยังถลกกางเกงอยู่ได้ไง Episode #1.1 (2012)
Of course. I trust your breeches are on inside out?แน่นอน แต่ข้าว่าเจ้าใส่กางเกงกลับด้านนะ The Disir (2012)
I see a pair of breeches that need cleaning.ข้าเห็นกางเกงที่ต้องทำความสะอาด The Drawing of the Dark (2012)
Two pairs of breeches that need cleaning. On the branch! It's broken.กางเกงที่ต้องการทำความสะอาด บนกิ่งไม้ มันหัก The Drawing of the Dark (2012)
First time I saw you with your breeches down,á xr The Mountain and the Viper (2014)
But before he gets his breeches up, his lady of the hour pops a tiny spoon of that into his mouth.แต่ก่อนที่เขา จะสวมกางเกงขึ้น นางโลมก็หยอดเจ้านี่ เข้าปากไปหนึ่งช้อน Eastwatch (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breeches    (n) brˈɪtʃɪz (b r i1 ch i z)
breeches    (n) brˈiːtʃɪz (b r ii1 ch i z)
breeches-buoy    (n) brˌiːtʃɪz-bˈɔɪ (b r ii2 ch i z - b oi1)
breeches-buoys    (n) brˌiːtʃɪz-bˈɔɪz (b r ii2 ch i z - b oi1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョッパーズ[, joppa-zu] (n) jodhpurs; riding breeches [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
ライディングブリーチズ[, raideinguburi-chizu] (n) riding breeches [Add to Longdo]
半ズボン[はんズボン, han zubon] (n) short pants; shorts; breeches; knickerbockers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top