Search result for

brad

(68 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brad-, *brad*, bra
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
brady-Pref. ช้า
bradycardiaอาการหัวใจเต้นช้า
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)

English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bradycardia; brachycardia; oligocardiaหัวใจเต้นช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradykinesiaอาการเคลื่อนไหวช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradylaliaอาการพูดช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradylexiaอาการอ่านช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradyphagiaอาการกินช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradytelicชนิดดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bradytociaอาการคลอดช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradyuriaอาการถ่ายปัสสาวะช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bradford Frameกรอบผ้าใบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขึงตึงมีช่องสำหรับน [การแพทย์]
Brady-Arrhythmiasหัวใจเต้นช้า [การแพทย์]
Bradycardiaภาวะหัวใจเต้นช้า [TU Subject Heading]
Bradycardiaอาการหัวใจช้า,หัวใจเต้นช้า,หัวใจเต้นช้าลง,การเต้นของหัวใจลดลง [การแพทย์]
Bradycardia, Persistentการเต้นของหัวใจช้าลงเรื่อยๆ [การแพทย์]
Bradycardia, Severeหัวใจเต้นช้ามาก [การแพทย์]
Bradycardia, Sinusชีพจรช้า [การแพทย์]
Bradykinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้,การเคลื่อนไหวช้า,อาการเคลื่อนไหวช้า [การแพทย์]
Bradykininบราดีคีนิน,แบรดดีคินิน,สารแบรดีไคนิน,เบรดีไคนิน,แบรดดีไคนีน [การแพทย์]
Bradypneaการหายใจช้า,หายใจช้าลงและตื้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brady.เบรดี้ There's Always a Downside (2012)
Black Jack Brady was his name. The most important arrest I ever made.ชื่อของมันคือ แบล็ค เเจ็ค บราดี้ เป็นการจับกุมครั้งสําคัญที่สุดเท่าที่ฉันเคยทํามา Rebecca (1940)
Mr Brady, Barley.นายเบรดี้, ข้าวบาร์เลย์ The Russia House (1990)
Ah. A beardless boy in those days, Brady.Ah เด็กเคราในสมัย​​นั้นเบรดี้ The Russia House (1990)
- Brady?- เบรดี้? The Russia House (1990)
- Brad Pitt. It's the shit.- รูปหล่อซะอย่างสบายไปแปดอย่าง As Good as It Gets (1997)
In the elevator of the Bradbury Building a man touched a woman's bare skin by accident but it made her turn and look at him in such a way.......ชายคนหนึ่งถูกผิวเนื้อ ของผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ... ...แต่มันทำให้เธอหันมามองเขา ด้วยท่าทางที่... และพวกเขา... City of Angels (1998)
Brad Pitt was in it.แบรดพิท เล่นด้วยนะ April Story (1998)
Doesn't Brad Pitt get killed by a bear at the end?ตอนจบแบรดพิท โดนหมีฆ่าตายไม่ใช่เหรอ? April Story (1998)
I admire vision, Lady Bradley, in all its forms.I admire vision, Lady Bradley, in all its forms. Anna and the King (1999)
Lord Bradley, this is indeed a great honor.Lord Bradley, this is indeed a great honor. Anna and the King (1999)
Lord Bradley?แค่ ครึ่ง แก้วเท่านั้น Anna and the King (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิงจุ่น[N] loris, See also: Bradicebus tardigradus, Syn. ลิงลม, นางอาย, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์คล้ายลิง ตัวเล็กกว่าแมว ตากลมโต หางสั้น หากินกลางคืน เมื่อถูกรบกวนจะก้มหน้าซุกไว้ในวงแขน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขูด[v.] (khūt) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub   FR: gratter ; râper ; racler
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded   FR: corrodé ; rongé ; usé
นกเขนแปลง[n. exp.] (nok khēn plaēng) EN: White-bellied Redstart   FR: Bradybate à queue rouge [m] ; Rougequeue à ventre blanc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAD    B R AE1 D
BRADY    B R EY1 D IY0
BRADT    B R AE1 D T
BRADDY    B R AE1 D IY0
BRADCO    B R AE1 D K OW0
BRADYS    B R EY1 D IY0 Z
BRADER    B R AE1 D ER0
BRAD'S    B R AE1 D Z
BRADEN    B R EY1 D AH0 N
BRADHAM    B R AE1 D HH AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brad    (n) (b r a1 d)
brads    (n) (b r a1 d z)
bradawl    (n) (b r a1 d oo l)
Bradford    (n) (b r a1 d f @ d)
bradawls    (n) (b r a1 d oo l z)
Bradstreet    (n) - (b r a1 d - s t r ii1 t)
Bradford-on-Avon    (n) -- (b r a2 d f @ d - o n - ei1 v @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角钉[jiǎo dīng, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄧㄥ, / ] brads [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwecke {f}; Drahtstift {m} | Zwecken {pl}; Drahtstifte {pl}brad | brads [Add to Longdo]
Bradypnoe; verminderte Atemfrequenz {f} [med.]bradypnoea; slow breathing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade [Add to Longdo]
ブラピ[, burapi] (n) (abbr) Brad Pitt [Add to Longdo]
擦り剥ける;擦剥ける[すりむける, surimukeru] (v1,vi) to abrade [Add to Longdo]
徐脈[じょみゃく, jomyaku] (n,adj-no) bradycardia [Add to Longdo]
赤肌;赤膚[あかはだ, akahada] (n) grazed skin; abraded skin; bare of trees [Add to Longdo]
切り釘[きりくぎ, kirikugi] (n) brad; double-pointed nail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brad \Brad\, n. [Cf. OE. brod, Dan. braad prick, sting, brodde
   ice spur, frost nail, Sw. brodd frost nail, Icel. broddr any
   pointed piece of iron or stell; akin to AS. brord point,
   spire of grass, and perh. to E. bristle. See {Bristle}, n.]
   A thin nail, usually small, with a slight projection at the
   top on one side instead of a head; also, a small wire nail,
   with a flat circular head; sometimes, a small, tapering,
   square-bodied finishing nail, with a countersunk head.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brad
   n 1: a small nail
   v 1: fasten with brads

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top