ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boredom

B AO1 R D AH0 M   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boredom-, *boredom*
Possible hiragana form: ぼれどん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boredom[N] ความเหนื่อยหน่าย, See also: ความเบื่อหน่าย, ระอา, Syn. ennui, Ant. excitement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium

English-Thai: Nontri Dictionary
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only boredom and weariness surrounds me.มีแค่เรื่องน่าเบื่อ และความเบื่อหน่ายยู่รอบๆตัวพ่อ Vampire Hunter D (1985)
There is an art to dealing with the boredom of an eight-hour shift.มีศิลปะเช่นกันใน ความเบื่อของกะแปดชั่วโมง Cashback (2006)
You don't stop a daily ritual That cures boredom Because you're bored.ถ้าคุณไม่หยุดพิธีกรรมรายวัน การรักษานั่นก็น่าเบื่อ 97 Seconds (2007)
Boredom mostly.ความซ้ำซากจำเจน่ะค่ะ 500 Days of Summer (2009)
My biggest concerns will be boredom and cholesterol.แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุด คือความเบื่อหน่ายและ โคเลสเตอรอล Queen Sacrifice (2010)
So, are you, uh, dying of boredom yet?แล้ว,เธอ,เ่อ่อ,ใกล้ตายเพราะความเบื่อยัง? Beastly (2011)
And a nod to the boredom that drove me hereและพยักหน้าให้ความเบื่อหน่ายที่ขับรถผมมาที่นี่ The Beaver (2011)
Now, I don't know if this was an act of rebellion or teenage boredom or just an attempt to get your father's attention.ตอนนี้ ฉันยังไม่รู้ว่านี้คือการก่อการร้าย หรือเป็นความเบื่อของวัยรุ่นหรือ เพียงแค่ความพยายามที่จะ เรียกร้องความสนใจจากพ่อของเธอ Cyber Threat (2011)
If the bullets don't get you, the boredom will.ถ้านายไม่โดนลูกกระสุน มันก็คงน่าเบื่อ Matsya Nyaya (2012)
I listened to about half before I nearly blew my brains out from boredom except for the part about your subject's blood being abnormal.ฉันฟังมาประมาณครึ่งหนึ่ง ก่อนทีฉันเกือบจะระเบิดสมองออก เพราะความเบื่อ Handle with Care (2013)
♪ now I'm laughing at my boredom♪ และตอนนี้ฉันกลับหัวเราะกับความเบื่อหน่าย ♪ Alone (2014)
Excitement's about the last thing I need. Little boredom suits me just fine.ตอนนี้ผมไม่ต้องการความตื่นเต้น งานน่าเบื่อนี่เหมาะกับผมเลย Max (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boredomIt was boredom that Aldous Huxley considered one of the most dangerous human conditions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหนื่อยหน่าย[N] boredom, See also: monotony, tedium, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและความเหนื่อยหน่ายในช่วงปลายชีวิต, Thai definition: การที่หมดความพอใจ
ความเบื่อหน่าย[N] boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อ, ความแหนงหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Example: เขาเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ทำอยู่
ความเบื่อ[N] boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Ant. ความอยาก, Example: จินตนาการของผู้เขียนได้บดบังความเบื่อในตอนแรกจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเบื่อ[n.] (khwām beūa) EN: boredom   FR: ennui [m]
ความเบื่อหน่าย[n.] (khwām beūanāi) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui   FR: ennui [m]
ความเหนื่อยหน่าย[n.] (khwām neūay-nāi) EN: boredom ; monotony ; tedium   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOREDOM B AO1 R D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boredom (n) bˈɔːdəm (b oo1 d @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
アンニュイ[, annyui] (n,adj-na) boredom (fre [Add to Longdo]
気づかれ(P);気疲れ[きづかれ, kidukare] (n,vs) mental fatigue; worry; boredom; (P) [Add to Longdo]
屈託[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P) [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] (n,vs) languor; fatigue; weariness; boredom; (P) [Add to Longdo]
退屈(P);怠屈(oK)[たいくつ, taikutsu] (adj-na,n,vs) tedium; boredom; (P) [Add to Longdo]
退屈しのぎ;退屈凌ぎ[たいくつしのぎ, taikutsushinogi] (n) killing time; staving off boredom [Add to Longdo]
無為無聊[むいぶりょう;むいむりょう, muiburyou ; muimuryou] (adj-na,n,adj-no) boredom; ennui; tedium; wearisomeness [Add to Longdo]
無聊[ぶりょう, buryou] (adj-na,n) boredom; ennui [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boredom \Bore"dom\, n.
   1. The state of being bored, or pestered; a state of ennui.
    --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. The realm of bores; bores, collectively.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boredom
   n 1: the feeling of being bored by something tedious [syn:
      {boredom}, {ennui}, {tedium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top