ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

booking office

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -booking office-, *booking office*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booking officen. ห้องขายตั๋ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องขายตั๋ว[N] box office, See also: booking office, ticket office, Example: ผู้คนไปยืนออเบียดเสียดกันอยู่ที่ห้องขายตั๋ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]
สำนักงานจองตั๋ว[n. exp.] (samnakngān jøng tūa) EN: booking office   FR: bureau de location [m]
สำนักงานสำรองที่นั่ง[n. exp.] (samnakngān samrøng thīnang) EN: booking office   FR: bureau de réservation [m]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booking office \Book"ing of`fice\
   1. An office where passengers, baggage, etc., are registered
    for conveyance, as by railway or steamship.
    [1913 Webster]
 
   2. An office where passage tickets are sold. [Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top