ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ticket office

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ticket office-, *ticket office*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will need to go to the ticket office to buy it.คุณต้องไปซื้อที่จุดจำหน่ายบัตร Me Before You (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ticket officeHundreds of people were waiting outside the ticket office.
ticket officeWhere is the ticket office?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[n. exp.] (hǿng jamnāi bat dōisān) EN: ticket office   FR: guichet [m] ; billeterie [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
售票处[shòu piào chù, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] ticket office, #34,054 [Add to Longdo]
售票大厅[shòu piào dà tīng, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] ticket office [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartenausgabestelle {f} | Kartenausgabestellen {pl}ticket office | ticket offices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出札所[しゅっさつじょ, shussatsujo] (n) ticket office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ticket office
      n 1: the office where tickets of admission are sold [syn: {box
           office}, {ticket office}, {ticket booth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top