ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

書架

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -書架-, *書架*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书架[shū jià, ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] bookshelf, #17,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
書架[しょか, shoka] (n) bookshelf; bookcase; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have read every book on the shelf.書架の本は1冊残らず全部読みました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a door in the house hidden by a bookcase.[CN] 她房子裡的書架後面藏著一個暗門 Taking Lives (2004)
Why not put this one on the top shelf?[CN] 一為什麼不放在書架上層? 12:08 East of Bucharest (2006)
- next to the dictionaries.[CN] 一在書架哪兒? 12:08 East of Bucharest (2006)
It's ideal.[CN] 最合適不過了,鋼琴放那邊 還有放樂譜的書架... The Uninvited (1944)
- it's in the bookcase. - Where exactly ?[CN] 一<神話學詞典> 一在書架 12:08 East of Bucharest (2006)
Look on your left, there. Second shelf down.[CN] 你左手邊有個書架 Shooter (2007)
A similar bookshelf was in the cottage.[CN] 那間小屋裡 也有這樣的書架 Galileo SP (2008)
For Germany, 2 shelves[CN] 德國是 兩個書架 俄羅斯是一個書架... JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
There's one guy who looks just like a bookcase.[CN] 有個傢伙看起來像書架 Lolita (1962)
Jean Renoir.[CN] 錄內瓦是 全都是書架 JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
For America 1, 2, 3,... 16 Shelves[CN] 1.2. 3... 有16個書架 JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
She's so prim and stiff,like a bookcase.It's unnatural.[CN] 動作古板僵硬 書架似的 太不自然了 Bad News Blair (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
書架[しょか, shoka] Buecherbrett [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top