ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

书柜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -书柜-, *书柜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书柜[shū guì, ㄕㄨ ㄍㄨㄟˋ, / ] bookcase, #29,339 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But not until you break the brick wall down around yourself... and certainly not tonight.[CN] 但不是你倒在了书柜下 也不是今天晚上 Playing by Heart (1998)
Now, I think that there's a doohickey on the right-hand side that somehow lets the shelf slide out and down.[CN] 嗯,我想暗格的开关 就在书柜右边 不知怎么地 就可以让暗格打开 Episode #2.5 (1990)
Sir Francis went to the shelf, and it was gone. He rang for me.[CN] 弗兰西斯先生走到书柜上 发现书不见了 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Of course, I don't have my books. Of course, there's no bookshelves.[CN] 这没有我的书 这儿没有书柜 Rain Man (1988)
A tumbled bookcase, a drug bust and a phone call.[CN] 书柜倒下,买药被抓,一通电话 Fierce People (2005)
Laura's diary is in a secret shelf at the very bottom of the bookcase, behind a row of fake books.[CN] 劳拉的日记就在左边书柜 最下面的一个暗格里 藏在一排假书后面 Episode #2.5 (1990)
I want a selection of economical but stylish tables, bookcases and cabinets, in oak and teak, that are easily assembled.[CN] 我想要仅仅是... 一些便捷但时尚的餐桌,书桌,书柜 还有橡木和松木的橱柜,它们比较容易搭配 Asterix and the Vikings (2006)
I want a full selection of economical but stylish tables ,desks ,bookcases and cabinets in oak,pine and tik , they are easily assembled[CN] 我想要仅仅是... 一些便捷但时尚的餐桌,书桌,书柜 还有橡木和松木的橱柜,它们比较容易搭配  ()
We'll have to get him another bookcase.[CN] 我们要给他再买个书柜 看啊! I vinti (1953)
Other than maybe dropping a bookshelf on their heads.[CN] 比书柜倒在他们身上 要好一点哦 Playing by Heart (1998)
We're also gonna have a section dedicated just to writers[CN] 我想放个专题书柜 You've Got Mail (1998)
He wrote me letters everyday and put gifts in my locker[CN] 每天给我写信,往我书柜里塞礼物 The Power of Kangwon Province (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top