ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bog down

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bog down-, *bog down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bog down[PHRV] พบกับความยุ่งยาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't bog down in detail, Walt.อย่าพูดขัดจังหวะตอนที่ฉันชี้เเจงรายละเอียด วอลท์ Green Light (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down   FR: retenir ; arrêter ; empêcher

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bog down
   v 1: get stuck while doing something; "She bogged down many
      times while she wrote her dissertation" [syn: {bog down},
      {bog}]
   2: cause to get stuck as if in a mire; "The mud mired our cart"
     [syn: {mire}, {bog down}]
   3: be unable to move further; "The car bogged down in the sand"
     [syn: {grind to a halt}, {get stuck}, {bog down}, {mire}]
   4: cause to slow down or get stuck; "The vote would bog down the
     house" [syn: {bog down}, {bog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top