ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobsleigh

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobsleigh-, *bobsleigh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobsleigh[N] รถเลื่อนหิมะ, Syn. bobsled, bob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อน[n.] (leūoen) EN: sledge ; sleigh ; bobsled ; bobsleigh   FR: luge [f] ; traîneau [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobsleigh    (n) bˈɒbslɛɪ (b o1 b s l ei)
bobsleighs    (n) bˈɒbslɛɪz (b o1 b s l ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボブスレー[, bobusure-] (n) bobsleigh; bobsled; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bobsled \Bob"sled`\, Bobsleigh \Bob"sleigh`\, n.
   1. A short sled, mostly used as one of a pair connected by a
    reach or coupling; also, the compound sled so formed. [U.
    S.]
    [1913 Webster]
 
       The long wagon body set on bobsleds. --W. D.
                          Howells.
    [1913 Webster]
 
   2. a long racing sled (for 2 or more people), having two
    pairs of runners, with the front pair connected to a
    steering mechanism. They are usually raced one at a time
    down a steeply sloping path or specially constructed
    chute, with sharp banked curves, and attain high speeds.
 
   Syn: bobsled.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bobsleigh
   n 1: formerly two short sleds coupled together [syn: {bobsled},
      {bobsleigh}]
   2: a long racing sled (for 2 or more people) with a steering
     mechanism [syn: {bobsled}, {bobsleigh}, {bob}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top