ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobsled

B AA1 B S L EH2 D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobsled-, *bobsled*, bobsl, bobsle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bobsled(n) แคร่เลื่อนหิมะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That lunatic was an Olympic bobsledder... who tried to get your father to switch sports.โอ้ ใช่ เจ้าบ้านั่น เป็นนักกีฬาบ๊อบสเลดโอลิมปิก ที่พยายามให้พ่อเธอ เปลี่ยนกีฬาเล่น Cool Runnings (1993)
He had some theory about using track sprinters to push the bobsled.เขามีทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้นักวิ่งระยะสั้น เป็นตัวผลักบ๊อบสเลด Cool Runnings (1993)
Can you imagine, a Jamaican bobsledder?บ๊อบสเลดชาวจาไมก้าเนี่ยนะ? Cool Runnings (1993)
What's a bobsled?บ๊อบสเลดคืออะไร? Cool Runnings (1993)
That's a bobsled! Oh!นี่ไงบ๊อบสเลด! Cool Runnings (1993)
So a bobsled is a pushcart with no wheels.โอ้ บ๊อบสเลดก็คือ รถเข็นที่ไม่มีล้อ Cool Runnings (1993)
No, man! You're gonna be part of my bobsled team.- ไม่นะ นายจะต้องอยู่ทีมบ็อบสเลดของฉัน Cool Runnings (1993)
Everybody is gonna want to be on my bobsled team.ใคร ๆ ก็อยากร่วม ทีมบ๊อบสเลดของฉัน Cool Runnings (1993)
- No. Bobsled team.- ไม่ใช่ ทีมบ๊อบสเลดโว้ย Cool Runnings (1993)
We were just wondering if you'd be interested... in coaching the first Jamaican bobsled team.เราอยากรู้ว่า คุณสนใจ... ที่จะเป็นโค้ชให้กับทีมบ๊อบสเลด ทีมแรกของจาไมก้ามั้ย? Cool Runnings (1993)
As far as I'm concerned, the sport of bobsledding no longer exists.ตราบใดที่ฉันยังอยู่ กีฬาบ๊ลบสเลดจะไม่มีวันเกิดขึ้น Cool Runnings (1993)
Twenty years ago you came down here to see... if you could make a Jamaican sprinter into a bobsledder, and you never got that chance.20 ปีที่แล้ว คุณมาที่นี่... เพื่อหานักวิ่งจาไมก้า ไปเป็นนักกีฬาบ๊อบสเลด และคุณทำไม่สำเร็จ Cool Runnings (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อน[n.] (leūoen) EN: sledge ; sleigh ; bobsled ; bobsleigh   FR: luge [f] ; traîneau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBSLED    B AA1 B S L EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobsled    (n) bˈɒbslɛd (b o1 b s l e d)
bobsleds    (n) bˈɒbslɛdz (b o1 b s l e d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボブスレー[, bobusure-] (n) bobsleigh; bobsled; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bobsled \Bob"sled`\, Bobsleigh \Bob"sleigh`\, n.
   1. A short sled, mostly used as one of a pair connected by a
    reach or coupling; also, the compound sled so formed. [U.
    S.]
    [1913 Webster]
 
       The long wagon body set on bobsleds. --W. D.
                          Howells.
    [1913 Webster]
 
   2. a long racing sled (for 2 or more people), having two
    pairs of runners, with the front pair connected to a
    steering mechanism. They are usually raced one at a time
    down a steeply sloping path or specially constructed
    chute, with sharp banked curves, and attain high speeds.
 
   Syn: bobsled.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bobsled
   n 1: formerly two short sleds coupled together [syn: {bobsled},
      {bobsleigh}]
   2: a long racing sled (for 2 or more people) with a steering
     mechanism [syn: {bobsled}, {bobsleigh}, {bob}]
   v 1: ride a bobsled; "The boys bobbed down the hill screaming
      with pleasure" [syn: {bobsled}, {bob}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top