ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blundered

B L AH1 N D ER0 D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blundered-, *blundered*, blunder, blundere
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd have blundered around, making a mess of it like all of us... but, in the end... oh, man, it's a glorious mess... and I'm truly sorry you're gonna miss out on it.เธอน่าจะได้พบกันเรื่องวุ่นวายพวกนี้ เหมือนกับพวกเราทุกคนเจอ ความยุ่งเหยิงที่แสนสุข The Ghost in the Machine (2012)
then it usually indicates that we have blundered in something very basic.แล้วก็มักจะหมายถึง ที่เราได้พลาดในสิ่งที่พื้นฐานมาก Is There an Edge to the Universe? (2011)
You boys have blundered into an ongoing Federal case.เด็กชาย คุณได้ blundered ลงใน กรณีสหพันธ์อย่างต่อเนื่อง Drive Angry (2011)
It's possible that the victim blundered into a construction site, fell into the foundation, impaling himself on rebar.มันก็เป็นไปได้ที่เหยื่อ ถูกกระทบ จากวัสดุ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง แล้วพลัดตกไปบนโครงเหล็ก ในจุดที่จะเทคอนกรีต The Bones That Weren't (2010)
Don't imagine for one second that I just blundered in here out of the rain.อย่าจินตนาการแม้แต่ วินาทีเดียว... ...นั่นฉันแค่สะเพร่า นอกฝนนั่น Firewall (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUNDERED    B L AH1 N D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blundered    (v) blˈʌndəd (b l uh1 n d @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blunder \Blun"der\, v. i. [imp. & p. p. {Blundered}; p. pr. &
   vb. n. {Blundering}.] [OE. blunderen, blondren, to stir,
   confuse, blunder; perh. allied to blend to mix, to confound
   by mixture.]
   1. To make a gross error or mistake; as, to blunder in
    writing or preparing a medical prescription. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To move in an awkward, clumsy manner; to flounder and
    stumble.
    [1913 Webster]
 
       I was never distinguished for address, and have
       often even blundered in making my bow. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Yet knows not how to find the uncertain place,
       And blunders on, and staggers every pace. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To blunder on}.
    (a) To continue blundering.
    (b) To find or reach as if by an accident involving more
      or less stupidity, -- applied to something desirable;
      as, to blunder on a useful discovery.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top