ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blundere

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blundere-, *blundere*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't imagine for one second that I just blundered in here out of the rain.อย่าจินตนาการแม้แต่ วินาทีเดียว... ...นั่นฉันแค่สะเพร่า นอกฝนนั่น Firewall (2006)
Not tho' the soldier knew someone had blundered."ไม่มีทหารผู้ใดล่วงรู้ มีใครผิดพลาดสิ่งใด The Blind Side (2009)
It's possible that the victim blundered into a construction site, fell into the foundation, impaling himself on rebar.มันก็เป็นไปได้ที่เหยื่อ ถูกกระทบ จากวัสดุ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง แล้วพลัดตกไปบนโครงเหล็ก ในจุดที่จะเทคอนกรีต The Bones That Weren't (2010)
You boys have blundered into an ongoing Federal case.เด็กชาย คุณได้ blundered ลงใน กรณีสหพันธ์อย่างต่อเนื่อง Drive Angry (2011)
then it usually indicates that we have blundered in something very basic.แล้วก็มักจะหมายถึง ที่เราได้พลาดในสิ่งที่พื้นฐานมาก Is There an Edge to the Universe? (2011)
You'd have blundered around, making a mess of it like all of us... but, in the end... oh, man, it's a glorious mess... and I'm truly sorry you're gonna miss out on it.เธอน่าจะได้พบกันเรื่องวุ่นวายพวกนี้ เหมือนกับพวกเราทุกคนเจอ ความยุ่งเหยิงที่แสนสุข The Ghost in the Machine (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUNDERED    B L AH1 N D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blundered    (v) blˈʌndəd (b l uh1 n d @ d)
blunderer    (n) blˈʌndərər (b l uh1 n d @ r @ r)
blunderers    (n) blˈʌndərəz (b l uh1 n d @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糊涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] blunderer; bungler, #95,753 [Add to Longdo]
胡涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, ] blunderer; bungler; also written 糊涂虫 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top