ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bergen

B ER1 G AH0 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bergen-, *bergen*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- just as long as we still hanging for candy bergen's end-of-the-summer barbecue 'cause everybody was talking about thatที่ได้ร่วมงานบาร์บีคิวตอนปลายฤดูร้อนของแคนดี้ เบอร์เก้น เพราะทุกคนพูดถึงแต่เรื่องนี้ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Walter bergen was a divorce lawyer,. วอลเตอร์ เบอร์เกนเป็นทนายคดีหย่าร้าง Bargaining (2009)
Yes, walter bergen thought he had heard it allใช่ วอลเตอร์ ได้ยินเรื่องพวกนี้มามาก Bargaining (2009)
Janine Bergen.จานีน เบอร์เกน Painless (2011)
It's a cemetery in Bergen.มันสุสานในเบอร์เกน. The Iceman (2012)
A self-employed Bergen County man is behind bars.ตนเองแบร์​​เกน คนเป็นมณฑลหลังลูกกรง. The Iceman (2012)
Bergen-Belsen, 1945.ที่เบอร์เกน-เบลเส่น ปี 1945 I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
A bergen!เบอร์เก้น! Trolls (2016)
The bergens didn't know how to sing...พวกเบอร์เก้นไม่รู้จักการร้องเพลง Trolls (2016)
The bergens would gather around the troll tree...เบอร์เก้นแห่มาล้อมต้นไม้โทรลล์ Trolls (2016)
But we'll be a lot safer the further we get from bergen town.แต่เราจะปลอดภัยกว่า ถ้าไปซะจากเมืองเบอร์เก้น Trolls (2016)
She is hereby banished from bergen town forever.มันถูกเนรเทศจากเมืองเบอร์เก้นตลอดกาล! Trolls (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BERGEN    B ER1 G AH0 N
BERGENDAHL    B ER1 G EH0 N D AA0 L
BERGENTHAL    B ER1 G AH0 N TH AA2 L
BERGENFIELD    B ER1 G AH0 N F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bergen    (n) bˈɜːʴgən (b @@1 g @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑尔根[Bēi ěr gēn, ㄅㄟ ㄦˇ ㄍㄣ, / ] Bergen, #146,424 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergente {f} [ornith.]Greater Scaup (Aythya marila) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイデルベルク人[ハイデルベルクじん, haideruberuku jin] (n) Homo heidelbergensis [Add to Longdo]
ヒマラヤ雪の下[ヒマラヤゆきのした;ヒマラヤユキノシタ, himaraya yukinoshita ; himarayayukinoshita] (n) (uk) Bergenia stracheyi (species of bergenia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bergen
   n 1: a port city in southwestern Norway

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 bergen /bɛrgən/
  to salvage

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bergen /bɛrɤ°ən/
  1. putaway; stow
  2. putaway; store
  3. conserve; keep; maintain; preserve
  4. keep; save; rescue

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top