ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedside

B EH1 D S AY2 D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedside-, *bedside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedside[N] พื้นที่ข้างเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedsiden.,adj. ข้างเตียง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedside(n) ข้างเตียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did they teach you about bedside manner in medical school?พวกเขาสอนคุณเกี่ยวกับลักษณะ ข้างเตียงในโรงเรียนแพทย์? Star Trek Beyond (2016)
Bill Peterson doesn't have much of a bedside manner, but he's not a traitor.บิล ปีเตอร์สัน อาจจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ แต่ เขาไม่ใช่คนทรยศ Green Light (2015)
Witnesses state that you refused to leave his bedside even as Stannis's army closed in.มีพยานกล่าวว่า ท่านไม่ยอมห่างศพเขา แม้ยามทัพสแตนนิสเข้าประชิด Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
-in the bedside table.ในโต๊ะข้างเตียง The Imitation Game (2014)
And I just sat by your bedside for three days.แล้วผมก็ต้องนั่งเฝ้าข้างเตียงคุณสามวัน Patriot Games (2013)
And she just used her impressive nursing skills and nurturing bedside manner to give me a meningitis shot in my butt.และพยาบาลเพนนีแค่ใช้ ทักษะพยาบาลขั้นสูง และการดูแลข้างๆเตียง เพื่อฉีดยากันเยื่อหุ้มสมองอักเสบให้ผม ตรงก้นเลย Tina in the Sky with Diamonds (2013)
Or a doctor with some very questionable bedside manner.หรือหมอที่มีปัญหาเกี่ยวกับมารยาทข้างเตียง The Walking Dead (2013)
Oh, save your pathetic bedside manner for your new, presumably temporary, girlfriend!เก็บนิสัยขี้เอาใจ ไปใช้กับแฟนใหม่ชั่วคราว ของเธอเถอะ Confaegion (2013)
I mean, besides her terrible bedside manner and the fact that she's a damn sight cleverer than you.นอกจากนิสัยข้างเตียงของเขา กับเรื่องที่ว่าเขาฉลาดกว่า เธอเป็นเท่าน่ะ Confaegion (2013)
He keeps it in his bedside table in the residence. See if it's still there.เขาเก็บไว้ในโต๊ะข้างเตียงของเขาในที่อยู่อาศัย ดูว่ามันยังคงมี White House Down (2013)
And the bedside of a traitor?แล้วข้างเตียงของคนทรยศเล่า Dark Wings, Dark Words (2013)
You never did have much of a bedside manner, Champ.ที่คุณไม่เคยมีไม่มาก ของลักษณะข้างเตียงแชมป์ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bedsideMy doctor has an excellent bedside manner.
bedsideShe asked me to come to her bedside.
bedsideShe came hurrying to his bedside.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDSIDE    B EH1 D S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedside    (n) bˈɛdsaɪd (b e1 d s ai d)
bedsides    (n) bˈɛdsaɪdz (b e1 d s ai d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床沿[chuáng yán, ㄔㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, 沿 / 沿] bedside, #51,484 [Add to Longdo]
床侧[chuáng cè, ㄔㄨㄤˊ ㄘㄜˋ, / ] bedside [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachttisch {m}bedside locker; nightstand [Am.] [Add to Longdo]
Nachttischlampe {f}bedside lamp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベッドサイド[, beddosaido] (n) bedside [Add to Longdo]
枕経[まくらぎょう, makuragyou] (n) sutra recitation at the bedside of a deceased person [Add to Longdo]
枕元;枕許[まくらもと, makuramoto] (n,adj-no) near one's pillow; at one's bedside [Add to Longdo]
枕頭[ちんとう, chintou] (n) bedside [Add to Longdo]
枕辺[まくらべ, makurabe] (n) bedside [Add to Longdo]
夢枕[ゆめまくら, yumemakura] (n) at the bedside where one dreams [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedside \Bed"side`\, n.
   The side of a bed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedside
   n 1: space by the side of a bed (especially the bed of a sick or
      dying person); "the doctor stood at her bedside"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top