Search result for

batten

(41 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -batten-, *batten*
Possible hiragana form: ばってん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batten[N] ไม้ยาวสำหรับดามหรือเป็นที่ค้ำ, See also: ไม้ระแนง, ไม้สำหรับตรึงผ้าใบเรือ
batten[VT] ใช้ไม้ดาม, See also: ตรึง, Syn. fasten
batten on[PHRV] กินดีอยู่ดี (โดยอาศัยผู้อื่น), Syn. fatten on
batten down[PHRV] ผูกไว้กับกระดาน, See also: ตรึงไว้ให้แน่น (กับกระดาน)
batten down[PHRV] เตรียมพร้อมรับปัญหา
batten upon[PHRV] กินดีอยู่ดี (โดยอาศัยผู้อื่น), See also: สมบูรณ์ดี, Syn. fatten on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
batten(แบท'เทิน) {battened,battening,battens} vi. อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Would you like a slice of Battenberg? - Follow the bloodhound.ตามเจ้าหมาบ้านั่นไป Alice in Wonderland (2010)
Better batten down the hatches, b.เตรียมวางแผนรับปัญหาเลย บี Goodbye, Columbia (2010)
So, batten down the hatches and pull up a stool.เตรียมรับสถานการณ์ไว้ได้เลย Deadfall (2012)
Squint, batten down the hatches.สควินท์ตรึงไม้กระดานให้เข้าที่ Ice Age: Continental Drift (2012)
Looks like you're battening down the hatches. Were you guys attacked?ดูเหมือนพวกคุณเตรียมรับมืออะไรสักอย่าง พวกคุณโดนบุกเหรอ I Ain't a Judas (2013)
We'll batten down the hatches and secure the deck.เราจะตรึงลงฟัก และรักษาความปลอดภัยดาดฟ้า The Wolf of Wall Street (2013)
Fatal. I have to batten down the beach.ตายเลยด้วย ผมเลยต้องปิดหาด Jaws (1975)
Batten down the hatches!ป้องกันทางประตู! Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระแนง[N] lath, See also: battens, roof batten, Syn. ไม้ระแนง, Example: เขาตอกไม้ระแนงสำหรับปูกระเบื้องหลังคา, Count unit: ตัว, ท่อน, อัน, Thai definition: ไม้สี่เหลี่ยมขนาดยาว หน้า 1 x 1 ใช้ตีทับบนกลอนหรือจันทันสำหรับมุงกระเบื้อง หรือตีทับคร่าวเพื่อทำรั้ว หรือทำแผงพรางแดดสำหรับเรือนกล้วยไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาน[n.] (kradān) EN: board ; plank ; deal ; batten   FR: planche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTEN    B AE1 T AH0 N
BATTENING    B AE1 T AH0 N IH0 NG
BATTENBERG    B AE1 T AH0 N B ER2 G
BATTENFIELD    B AE1 T AH0 N F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
batten    (v) (b a1 t n)
battens    (v) (b a1 t n z)
battened    (v) (b a1 t n d)
battening    (v) (b a1 t n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lattentasche {f} (Segel)batten pocket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばってん[, batten] (conj) (kyu [Add to Longdo]
バテンレース[, batenre-su] (n) (abbr) Battenberg lace [Add to Longdo]
桟戸[さんど, sando] (n) batten door; battened door; ledged door; strong door with crosspieces placed on the reverse side [Add to Longdo]
帯板[おびいた, obiita] (n) (1) piece of stiff fabric worn under an obi to give more shape; (2) batten plate; stay plate [Add to Longdo]
罰点[ばってん(P);バッテン, batten (P); batten] (n) (uk) cross mark; demerit mark; an X; (P) [Add to Longdo]
目板[めいた, meita] (n) panel strip; butt strap; batten; fishplate [Add to Longdo]
簓子[ささらこ;ささらのこ, sasarako ; sasaranoko] (n) (1) (See 簓) notched bamboo rod rubbed with an implement similar to a bamboo whisk (used as a percussion instrument); (2) wooden vertical batten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 
 [1913 Webster]
 
   3. The movable swing frame of a loom, carrying the reed for
    separating the warp threads and beating up the weft; --
    called also {lay} and {batten}.
    [1913 Webster]
 
   {Blanchard lathe}, a lathe for turning irregular forms after
    a given pattern, as lasts, gunstocks, and the like.
 
   {Drill lathe}, or {Speed lathe}, a small lathe which, from
    its high speed, is adapted for drilling; a hand lathe.
 
   {Engine lathe}, a turning lathe in which the cutting tool has
    an automatic feed; -- used chiefly for turning and boring
    metals, cutting screws, etc.
 
   {Foot lathe}, a lathe which is driven by a treadle worked by
    the foot.
 
   {Geometric lathe}. See under {Geometric}
 
   {Hand lathe}, a lathe operated by hand; a power turning lathe
    without an automatic feed for the tool.
 
   {Slide lathe}, an engine lathe.
 
   {Throw lathe}, a small lathe worked by one hand, while the
    cutting tool is held in the other.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batten \Bat"ten\, v. i.
   To grow fat; to grow fat in ease and luxury; to glut one's
   self. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The pampered monarch lay battening in ease. --Garth.
   [1913 Webster]
 
      Skeptics, with a taste for carrion, who batten on the
      hideous facts in history, -- persecutions,
      inquisitions.              --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batten \Bat"ten\, n. [F. b[^a]ton stick, staff. See {Baton}.]
   A strip of sawed stuff, or a scantling; as,
   (a) pl. (Com. & Arch.) Sawed timbers about 7 by 2 1/2 inches
     and not less than 6 feet long. --Brande & C.
   (b) (Naut.) A strip of wood used in fastening the edges of a
     tarpaulin to the deck, also around masts to prevent
     chafing.
   (c) A long, thin strip used to strengthen a part, to cover a
     crack, etc.
     [1913 Webster]
 
   {Batten door} (Arch.), a door made of boards of the whole
    length of the door, secured by battens nailed crosswise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batten \Bat"ten\, v. t.
   To furnish or fasten with battens.
   [1913 Webster]
 
   {To batten down}, to fasten down with battens, as the
    tarpaulin over the hatches of a ship during a storm.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batten \Bat"ten\, n. [F. battant. See {Batter}, v. t.]
   The movable bar of a loom, which strikes home or closes the
   threads of a woof.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Batten \Bat"ten\ (b[a^]t"t'n), v. t. [imp. & p. p. {Battened}
   (b[a^]t"t'nd); p. pr. & vb. n. {Battening}.] [See {Batful}.]
   1. To make fat by plenteous feeding; to fatten. "Battening
    our flocks." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To fertilize or enrich, as land.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 batten
   n 1: stuffing made of rolls or sheets of cotton wool or
      synthetic fiber [syn: {batting}, {batten}]
   2: a strip fixed to something to hold it firm
   v 1: furnish with battens; "batten ships" [syn: {batten},
      {batten down}, {secure}]
   2: secure with battens; "batten down a ship's hatches"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top