ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banister

B AE1 N AH0 S T ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banister-, *banister*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banister[N] ราวระเบียงหรือบันได, Syn. bannister

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banister(แบน'นิสเทอะ) n. ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง, Syn. balusters

English-Thai: Nontri Dictionary
banister(n) ลูกกรง,ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's it! Dismount the banister!- พอแล้ว ไปสงบสติก่อน ! National Treasure: Book of Secrets (2007)
The mics were put up here over the banisters here.มีไมค์ตั้งไว้ข้างบนนั่น เหนือราวตรงนั้น It Might Get Loud (2008)
Whether it was a broken vase... a leaky pipe... or a shaky banister,ไม่ว่ามันจะเป็นแจกันแตก ท่อน้ำรั่ว หรือราวบันไดเขย่า The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I fixed your banister. Should be fine now.ผมซ่อมราวบันไดเสร็จแล้ว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
This banister was made by Ecuadorian children.ราวบันไดนี่ทำด้วย เด็กๆเอกวาดอร์ Showmance (2009)
Luke got his head stuck in the banister again.ลูคเอาหัวเข้าไปติดในราวบันไดอีกแล้ว Pilot (2009)
Banister showed me this- - I'm a witch.ยายแสดงสิ่งนี้ให้ชั้นเห็น ชั้นเป็นแม่มด Bloodlines (2010)
She goes up the banisters.เธอนั่งบนราวบันไดแล้วลอยขึ้นมา Saving Mr. Banks (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรง[N] baluster, See also: banister, balustrade, bars, railing, enclosure, Syn. ลูกกรง, ซี่กรง, ซี่ลูกกรง, Example: มีคนยืนอยู่หลังกรงหน้าต่าง, Count unit: ซี่, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นซี่ๆ สำหรับขังหรือกั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราว[n.] (rāo) EN: handrail ; banister ; clothes pole ; clothesline   FR: rampe [f] ; barreau [m]
ราวบันได[n.] (rāo bandai) EN: banister   FR: rampe (d'escalier)

CMU English Pronouncing Dictionary
BANISTER    B AE1 N AH0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banister    (n) bˈænɪstər (b a1 n i s t @ r)
banisters    (n) bˈænɪstəz (b a1 n i s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart, #39,085 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高欄;勾欄;鉤欄[こうらん, kouran] (n) balustrade; railing; handrail; banister; bannister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baluster \Bal"us*ter\, n. [F. balustre, It. balaustro, fr. L.
   balaustium the flower of the wild pomegranate, fr. Gr.
   balay`stion; -- so named from the similarity of form.]
   (Arch.)
   A small column or pilaster, used as a support to the rail of
   an open parapet, to guard the side of a staircase, or the
   front of a gallery. See {Balustrade}. [Corrupted into
   {banister}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banister \Ban"is*ter\, n. [A corruption of baluster.]
   1. A baluster.
    [1913 Webster]
 
   2. (sing. or pl.) The balustrade of a staircase. Formerly
    used in this sense mostly in the plural, now mostly in the
    singular. [Also spelled {bannister}.]
    [1913 Webster +PJC]
 
       He struggled to ascend the pulpit stairs, holding
       hard on the banisters.        --Sir W.
                          Scott.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banister
   n 1: a railing at the side of a staircase or balcony to prevent
      people from falling [syn: {bannister}, {banister},
      {balustrade}, {balusters}, {handrail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top