ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balustrade

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balustrade-, *balustrade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balustrade[N] ราวบันไดหรือสะพาน

English-Thai: Nontri Dictionary
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balustradeตับลูกกรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's in the bamboo. He's on the balustrade.ทั้งในต้นไผ่ ทั้งราวสะพาน Transformers: Dark of the Moon (2011)
Behind the balustrades!เบื้องหลังรั้ว! Underworld: Blood Wars (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกรง[N] balustrade, See also: bar, railing, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกีดกั้น, Example: คนที่อยู่ในคุกได้แต่เอื้อมมือลอดลูกกรงมาจับมือญาติ, Count unit: ซี่, แผง, Thai definition: สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ๆ ของกรง, ที่คุมขัง หรือราวบันไดเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกกรง[X] (lūkkrong) EN: balustrade ; bar ; railing ; baluster   FR: parapet [m] ; balustrade [f]
ซี่ลูกกรง[n. exp.] (sī lūkkrong) EN: bar   FR: barreau de balustrade [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balustrade    (n) bˌæləstrˈɛɪd (b a2 l @ s t r ei1 d)
balustrades    (n) bˌæləstrˈɛɪdz (b a2 l @ s t r ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brüstung {f}; Balustrade {f} | Brüstungen {pl}balustrade | balustrades [Add to Longdo]
Geländer {n} | Geländer {pl}balustrade | balustrades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高欄;勾欄;鉤欄[こうらん, kouran] (n) balustrade; railing; handrail; banister; bannister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balustrade \Bal"us*trade`\ (-tr[=a]d`), n. [F. balustrade, It.
   balaustrata fr. balaustro. See {Baluster}.] (Arch.)
   A row of balusters topped by a rail, serving as an open
   parapet, as along the edge of a balcony, terrace, bridge, or
   the eaves of a building, or as a guard railing on a
   staircase; -- it serves as a guard to prevent people from
   falling.
 
   Syn: bannister, banister, balusters, handrail, guard rail.
     [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balustrade
   n 1: a railing at the side of a staircase or balcony to prevent
      people from falling [syn: {bannister}, {banister},
      {balustrade}, {balusters}, {handrail}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 balustrade /balystʀad/ 
  balustrade; banisters; parapet; railing

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 balustrade /bɑlystradə/
  balustrade; banisters; parapet; railing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top