ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backfire

B AE1 K F AY2 R   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backfire-, *backfire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backfire[VI] ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้, Syn. boomerang

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backfireไฟย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backfire๑. จุดระเบิดย้อนกลับ๒. การจุดระเบิดย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
backfireการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
backfire-suppressor valve; antibackfire valve; gulp valveลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This whole rescue may backfire on us.การช่วยชีวิตอาจตลบหลังเราก็ได้ Star Wars: The Clone Wars (2008)
And this is a schematic for a bird-trapping device that will ultimately backfire and cause me physical injury?และการคำนวณเหล่านี้ ใช้สำหรับการสร้างเครื่องจับนก ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้ชั้นเจ็บตัว The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
But using your looks to get your way can backfire badly.เมื่อรู้ตัวว่าสวย อย่ามอบกายให้ใครง่ายๆ มันไม่ดี Episode #1.6 (2010)
That will backfire if the movie bombs.ถ้าหนังไปไม่รอด ฉันจะทำให้บริษัทเสียชื่อเปล่าๆ Episode #1.5 (2010)
So, the car's about to backfire and the hiker, he's staring at the sky.เกี่ยวกับเรื่องท่อรถระเบิดและนักปีนเขา เข้ากำลังจ้องไปทีท้องฟ้า A Scandal in Belgravia (2012)
The car backfires and the hiker turns to look... which was his big mistake.ท่อรถระเบิด นักปีนเขาหันกลับมองและ... นั้นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเขา A Scandal in Belgravia (2012)
A suspicious person might say that only a handful of people are knowledgeable enough to program this device to backfire on him...มีผู้ต้องสงสัย เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่พอจะมีความรู้เพียงพอที่จะโปรแกรม เครื่องนี้ สำหรับ ยิงเจาะทะลุเขา Matter of Time (2012)
♪ The more it backfires ♪Many Happy Returns (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backfireCarpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.
backfireHe meddled where he wasn't wanted and it backfired on him.
backfireIt backfired on me despite my good intentions.
backfireJackie's efforts to help homeless people backfired on her.
backfireThe joint-venture in Cambodia backfired.
backfireThe plan backfired on us and we lost a lot of money.

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKFIRE B AE1 K F AY2 R
BACKFIRED B AE1 K F AY2 ER0 D
BACKFIRES B AE1 K F AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backfire (v) bˈækfˈaɪər (b a1 k f ai1 @ r)
backfired (v) bˈækfˈaɪəd (b a1 k f ai1 @ d)
backfires (v) bˈækfˈaɪəz (b a1 k f ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックファイア[, bakkufaia] (n) backfire [Add to Longdo]
逆効果[ぎゃくこうか(P);ぎゃっこうか, gyakukouka (P); gyakkouka] (n) backfire; counterproductive; opposite effect; (P) [Add to Longdo]
仇となる[あだとなる, adatonaru] (exp,v5r) (See 仇になる) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
仇になる[あだになる, adaninaru] (exp,v5r) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
向かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires) [Add to Longdo]
徒となる[あだとなる, adatonaru] (exp) (id) Good intentions can backfire [Add to Longdo]
裏目[うらめ, urame] (n) (1) reverse side; opposite (of the expected); backfire; (2) purl stitch (knitting); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backfire \backfire\, back fire \back fire\
   1. A fire started ahead of a forest or prairie fire to burn
    only against the wind, so that when the two fires meet
    both must go out for lack of fuel.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2.
    (a) A premature explosion in the cylinder of a gas or oil
      engine during the exhaust or the compression stroke,
      tending to drive the piston in a direction reverse to
      that in which it should travel; also called a {knock}
      or {ping}.
    (b) an explosion in the exhaust passages of an internal
      combustion engine.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC] Backfire

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backfire \Back"fire`\ Back-fire \Back"-fire`\, v. i.
   1. (Engin.) To have or experience a back fire or back fires;
    -- said of an internal-combustion engine.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Of a Bunsen or similar air-fed burner, to light so that
    the flame proceeds from the internal gas jet instead of
    from the external jet of mixed gas and air. --
    {Back"-fir`ing}, n.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backfire
   n 1: the backward escape of gases and unburned gunpowder after a
      gun is fired [syn: {blowback}, {backfire}]
   2: a loud noise made by the explosion of fuel in the manifold or
     exhaust of an internal combustion engine
   3: a fire that is set intentionally in order to slow an
     approaching forest fire or grassfire by clearing a burned
     area in its path
   4: a miscalculation that recoils on its maker [syn: {backfire},
     {boomerang}]
   v 1: come back to the originator of an action with an undesired
      effect; "Your comments may backfire and cause you a lot of
      trouble" [syn: {backfire}, {backlash}, {recoil}]
   2: emit a loud noise as a result of undergoing a backfire; "My
     old car backfires all the time"
   3: set a controlled fire to halt an advancing forest to prairie
     fire

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top