ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boomerang

B UW1 M ER0 AE2 NG   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boomerang-, *boomerang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boomerang[N] ไม้ที่มีลักษณะโค้งแบน เมื่อขว้างไปแล้วจะย้อนกลับมาหาผู้ขว้าง
boomerang[N] สิ่งที่ให้ผลร้ายแบบไม่คาดคิดแก่ผู้ที่ทำหรือพูดออกไป, Syn. backfire
boomerang[VI] ส่งผลร้ายย้อนกลับมา, Syn. backfire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
boomerang(n) บูมเมอแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain boomerang fetishes: pink unicorns"กัปตันบูเมอแรง หรือ ดิกเกอร์ ฮาร์คเนส" "ทำร้ายร่างกาย 54 ปล้น 98" "เพ้อคลั่ง พิษสุราเรื้อรัง สิ่งปลุกเร้า: Suicide Squad (2016)
Remember, I was saying, that it's like the boomerang effect that happens when someone ingests a potion meant for someone else?จำได้ไหม,ฉันกำลังบอกว่า, นั้นมันเหมือน ผลที่เกิดขึ้นแบบบูมเมอแรง เมื่อใครกินยาพิษเข้าไปหมายความว่า Love Sick (2012)
Go, go, gadget boomerang gun.ไป ไป ปืนบูมเมอร์แรงแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boomerang2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
boomerangHer unkind words boomeranged.
boomerangThe boomerang hurtled, whistling through the air.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOMERANG    B UW1 M ER0 AE2 NG
BOOMERANGED    B UW1 M ER0 AE2 NG D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boomerang    (n) bˈuːməræŋ (b uu1 m @ r a ng)
boomerangs    (n) bˈuːməræŋz (b uu1 m @ r a ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブーメラン[, bu-meran] (n) boomerang; (P) [Add to Longdo]
ブーメラン効果[ブーメランこうか, bu-meran kouka] (n) boomerang effect [Add to Longdo]
ムスメハギ[, musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boomerang \Boom"er*ang\, n.
   A very singular missile weapon used by the natives of
   Australia and in some parts of India. It is usually a curved
   stick of hard wood, from twenty to thirty inches in length,
   from two to three inches wide, and half or three quarters of
   an inch thick. When thrown from the hand with a quick rotary
   motion, it describes very remarkable curves, according to the
   shape of the instrument and the manner of throwing it, often
   moving nearly horizontally a long distance, then curving
   upward to a considerable height, and finally taking a
   retrograde direction, so as to fall near the place from which
   it was thrown, or even far in the rear of it.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boomerang
   n 1: a curved piece of wood; when properly thrown will return to
      thrower [syn: {boomerang}, {throwing stick}, {throw stick}]
   2: a miscalculation that recoils on its maker [syn: {backfire},
     {boomerang}]
   v 1: return to the initial position from where it came; like a
      boomerang

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top