ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baccalaureate

B AE2 K AH0 L AO1 R IY0 AH0 T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baccalaureate-, *baccalaureate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baccalaureate[N] ผู้สำเร็จปริญญาตรี (คำทางการ), See also: บัณฑิต, Syn. bachelor, graduate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baccalaureate addressสุนทรพจน์ในวันรับปริญญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have to go. I hope you'll pass your baccalaureate this time."แม่ต้องไปแล้ว หวังว่าลูกจะสอบผ่าน สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ Wild Reeds (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACCALAUREATE B AE2 K AH0 L AO1 R IY0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baccalaureate (n) bˌækəlˈɔːrɪəʳt (b a2 k @ l oo1 r i@ t)
baccalaureates (n) bˌækəlˈɔːrɪəʳts (b a2 k @ l oo1 r i@ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学士号[がくしごう, gakushigou] (n) baccalaureate; bachelor's degree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baccalaureate \Bac"ca*lau"re*ate\, n. [NL. baccalaureatus, fr.
   LL. baccalaureus a bachelor of arts, fr. baccalarius, but as
   if fr. L. bacca lauri bayberry, from the practice of the
   bachelor's wearing a garland of bayberries. See {Bachelor}.]
   1. The degree of bachelor of arts (B.A. or A.B.), the first
    or lowest academical degree conferred by universities and
    colleges.
    [1913 Webster]
 
   2. A baccalaureate sermon. [U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baccalaureate \Bac`ca*lau"re*ate\, a.
   Pertaining to a bachelor of arts.
   [1913 Webster]
 
   {Baccalaureate sermon}, in some American colleges, a sermon
    delivered as a farewell discourse to a graduating class.
    [1913 Webster] Baccara

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baccalaureate
   n 1: a farewell sermon to a graduating class at their
      commencement ceremonies
   2: an academic degree conferred on someone who has successfully
     completed undergraduate studies [syn: {bachelor's degree},
     {baccalaureate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top