Search result for

autobahnen

(55 entries)
(0.1348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autobahnen-, *autobahnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา autobahnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *autobahnen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Highways are blocked by snowdrifts.Autobahnen sind blockiert. The Shining (1980)
The motorways were planned without reference to the railways, so there are great stretches of motorway running alongside already existing railways.Zum Beispiel: Die Autobahnen wurden geplant ohne Berücksichtigung der Eisenbahn, so dass jetzt weite Strecken der Autobahn neben vorhandenen Eisenbahnlinien verlaufen. The Bed of Nails (1982)
An expansion of rail... expansion of motorway...Aber gern. Der Ausbau des Eisenbahnverkehrs natürlich. Der Ausbau des Baus von AutobahnenThe Bed of Nails (1982)
Devon, I'll need every possible piece of information on this special car.Gelände, angrenzende Autobahnen, Route, einfach alles. April ist gerade dabei, KITT mit Centra-Comp zu verbinden. Soul Survivor (1983)
Watch out for the Indians, Clark.NACHBAR 2: Pass auf die Autobahnen auf. Vacation (1983)
Watch those freeways.Pass auf den Autobahnen auf. Vacation (1983)
- How about those freeways? - I'll talk.- Was hältst du von den AutobahnenThe Star Chamber (1983)
He builds roads in Denmark.Er baut Autobahnen in Dänemark. Blind Chance (1987)
- This is a very dangerous highway.- Autobahnen sind gefährlich. Rain Man (1988)
In Great Britain motorways are flooded.In Großbritannien sind die Autobahnen geflutet. A Tale of the Wind (1988)
The freeways are yoyally congesyed.Die Autobahnen sind völlig verstopft. Star Search (1989)
The rebels have blown up some of the highways.Die Rebellen sprengten einige AutobahnenThe Handmaid's Tale (1990)
- Highways, trains, the airport--- Autobahnen, Züge, der Flughafen... Be My Baby (1991)
Adolf will build us a roadway to Kirkov, or whatever it's called.Der Adolf baut hier Autobahnen bis nach Kirkov, oder wie das heißt. Stalingrad (1993)
Delors said on television yesterday that Europe will build huge information highways,Delors sagte gestern im Fernsehen, dass Europa große Datenautobahnen schaffen wird. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
I just couldn't handle the freeways any more.Ich konnte die Autobahnen einfach nicht mehr ertragen. Speed (1994)
- Two freeways within a quarter of a mile.Zwei Autobahnen in der Nähe. Heat (1995)
CHUCK: If that's possible, the way the freeways are right now.Wenn das möglich ist, so wie es auf den Autobahnen aussieht. Marshal Law (1996)
ADSAC is reporting that all the freeways are clear.ATSAC berichtet, dass alle Autobahnen frei sind. Volcano (1997)
ADSAC indicates that all the freeways are free and clear.Alle Autobahnen sind frei. Volcano (1997)
They ride on Kuwaiti highways.Über die Autobahnen von Kuwait. Sense and Antisense (1997)
I crossed three freeways to rescue you, and all I get is "What are you doing here?"Ich überquere drei Autobahnen und alles, was ich höre ist "Was machst du hier?" Doctor Dolittle (1998)
It's easy driving on the German Autobahn.Fährt sich gut auf deutschen Autobahnen, was? ! Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding (1999)
It's not convenient, especially on a highway.- Nein. Das macht sich nicht gut, vor allem an AutobahnenGirl on the Bridge (1999)
It's a big world, highways.Große Welt und AutobahnenDudes (2001)
Next to railroad tracks, highways.Neben Bahngleisen, AutobahnenRest in Peace (2003)
'There are reports of chaos on the motorways 'as thousands of people attempt to flee the cities.'Es wird von Chaos berichtet auf den Autobahnen,' 'da tausende von Menschen versuchen den Städten zu entfliehen.' Shaun of the Dead (2004)
They are called freeways there.Sie sind dort benannt AutobahnenSwades (2004)
Do they have Dhabas on these freeways?Haben sie Dhabas auf diesen AutobahnenSwades (2004)
Will an Indian dhaba work on those freeways?Arbeitet ein indisches dhaba auf jenen AutobahnenSwades (2004)
Lot of east-west highways in southern Virginia head towards Virginia Beach.Viele Ost-West-Autobahnen in Südvirginia führen nach Virginia Beach. The Good Samaritan (2004)
- ... the contracts to do the motorways.- ... den Zuschlag für Autobahnen... Aislados (2005)
- They make a motorway and make shit loads of money!- ... die bauen Autobahnen und füllen sich die Taschen! Aislados (2005)
Today, in your brains, millions of new highways emerged.Heute sind in euren Gehirnen Millionen neuer Autobahnen entstanden. TKKG: The Secret of the Mysterious Mind Machine (2006)
The new highway will reduce travel time to Hong Kong by 20%.Gehen Sie davon aus, dass sie die Genehmigung für den Bau der drei neuen Autobahnen innerhalb von zwei Monaten erhalten. Das wird die Fahrzeit nach Hongkong deutlich verkürzen. Triad Election (2006)
Toll-takers on the highway.An den Zollhäuschen auf den Autobahnen10 Items or Less (2006)
Trucks are being checked at all major interstates.Auf allen großen Autobahnen werden Lastwägen überprüft. Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2006)
Freeways?AutobahnenDay 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2006)
They clear the elevated highways and bridges, less people will die when the quake hits.Wenn sie Aufzüge, Autobahnen und Brücken räumen werden weniger Leute sterben. Wenn das Beben kommt. Game Three (2007)
My eye sees freeways, urban sprawl, Big macs under the eiffel tower.Mein Auge sieht Autobahnen, Urbanisierung, Big Macs unter dem Eiffelturm. The Man from Earth (2007)
He was guardian of our highways and defender of our freedom!Er war ein Beschützer unserer Autobahnen und ein Verteidiger unserer Freiheit! My Blueberry Nights (2007)
Freeways have exits.Autobahnen haben Ausgänge. First Time in New York (2007)
And it has created military installations, highways, byways, airports.Und es hat Militäranlagen geschaffen, Autobahnen, Nebenstraßen, Flughäfen. The Big Floss (2007)
The countryside along the train lines. is much prettier than along the freeways.Die Landschaften an den den Zugstrecken sind viel schöner als an den AutobahnenCloud 9 (2008)
The countryside by the train lines. is much prettier than by the freeways.Die Landschaften an den Bahnstrecken sind viel schöner als die an den AutobahnenCloud 9 (2008)
Uh, they built the highways for a reason.Die Autobahnen gibt's aus gutem Grund. Joy Ride 2: Dead Ahead (2008)
With the freeways blocked by ATMOS cars, populations of major cities are now walking across open country to escape the fumes.Da die Autobahnen durch ATMOS Fahrzeuge blockiert sind, entflieht die Stadtbevölkerung nun den Abgasen aufs Land zu Fuß. The Poison Sky (2008)
Edwards worked for the county, helped build the Los Angeles freeways.Edward arbeitete für den Bezirk, half dabei die Los Angeles Autobahnen zu bauen. Family Meeting (2008)
Little more than 48 hours into the war, and the first Marine division out of Camp Pendleton, Oceanside, California, is rolling with impunity on Saddam's highways.Ein bisschen länger als 48 Stunden im Krieg, und die erste Marine Division aus Camp Pendleton, Oceanside, California, fährt ungestraft auf Saddams AutobahnenThe Cradle of Civilization (2008)
Cars are being searched all motorways and arterial roads, causing long delays at border crossings.Überall im Bundesgebiet kontrolliert die Polizei den Pkw-Verkehr auf Autobahnen und Ausfallstraßen. Das gleiche Bild an den Grenzen. Wegen verschärfter Kontrollen kam es zu erheblichen Staus. The Baader Meinhof Complex (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
autobahnen    (n) (oo1 t @ b aa n @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahn {f} | Autobahnen {pl}autobahn | motorways [Br.]; interstate highways [Am.] [Add to Longdo]
Autobahn {f} | Autobahnen {pl}freeway; superhighway; thruway [Am.] | freeways; superhighways; thruways [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Autobahnen [autoːbaːnən] (n) , pl.
     freeways; motorways; superhighways; thruways
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top