ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

audaciously

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audaciously-, *audaciously*, audacious
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audaciously[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: ไม่เกรงกลัว, Syn. boldly, fearlessly, bravely

English-Thai: Nontri Dictionary
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audaciously    (a) ˈɔːdˈɛɪʃəsliː (oo1 d ei1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audaciously \Au*da"cious*ly\, adv.
   In an audacious manner; with excess of boldness; impudently.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audaciously
   adv 1: in an audacious manner; "an idea so daring and yet so
       audaciously tempting that a shiver of excitement quivered
       through him"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top