ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attenuate

AH0 T EH1 N Y UW0 EY2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attenuate-, *attenuate*
Possible hiragana form: あってぬあて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attenuate[VT] ทำให้ผอมลง, See also: ทำให้เล็กลง
attenuate[VI] ผอมลง, See also: เล็กลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)

English-Thai: Nontri Dictionary
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attenuateทำให้อ่อนฤทธิ์, ทำให้เบาบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attenuateสอบเรียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attenuateการก่อโรคต่ำ [การแพทย์]
Attenuatedอ่อนฤทธิ์, รุนแรง, ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์แล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- attenuate and mitigate.เพื่อให้เขาอ่อนโยนลง Harmony (2010)
- Now we have to try a live attenuated virus.- ตอนนี้เราต้องลองไวรัสที่อ่อนฤทธิ์ลง Contagion (2011)
If you could attenuate to every strand of quivering data, the future would be entirely calculable.ถ้านายทำให้เส้นใยของข้อมูลที่สั่นไหวนั้นบางลงได้ อนาคตก็คงจะคำนวณได้อย่างสิ้นเชิง The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENUATE    AH0 T EH1 N Y UW0 EY2 T
ATTENUATED    AH0 T EH1 N Y UW0 EY2 T IH0 D
ATTENUATES    AH0 T EH1 N Y UW0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attenuate    (v) ˈətˈɛnjuɛɪt (@1 t e1 n y u ei t)
attenuated    (v) ˈətˈɛnjuɛɪtɪd (@1 t e1 n y u ei t i d)
attenuates    (v) ˈətˈɛnjuɛɪts (@1 t e1 n y u ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸引鰯[いとひきいわし;イトヒキイワシ, itohikiiwashi ; itohikiiwashi] (n) (uk) attenuated spider fish (Bathypterois atricolor) [Add to Longdo]
弱毒ワクチン[じゃくどくワクチン, jakudoku wakuchin] (n) attenuated vaccine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attenuate \At*ten"u*ate\, v. i.
   To become thin, slender, or fine; to grow less; to lessen.
   [1913 Webster]
 
      The attention attenuates as its sphere contracts.
                          --Coleridge.
   [1913 Webster] Attenuate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attenuate \At*ten"u*ate\, Attenuated \At*ten"u*a`ted\, a. [L.
   attenuatus, p. p.]
   1. Made thin or slender.
    [1913 Webster]
 
   2. Made thin or less viscid; rarefied. --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attenuate \At*ten"u*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Attenuated}; p.
   pr. & vb. n. {Attenuating}.] [L. attenuatus, p. p. of
   attenuare; ad + tenuare to make thin, tenuis thin. See
   {Thin}.]
   1. To make thin or slender, as by mechanical or chemical
    action upon inanimate objects, or by the effects of
    starvation, disease, etc., upon living bodies.
    [1913 Webster]
 
   2. To make thin or less consistent; to render less viscid or
    dense; to rarefy. Specifically: To subtilize, as the
    humors of the body, or to break them into finer parts.
    [1913 Webster]
 
   3. To lessen the amount, force, or value of; to make less
    complex; to weaken.
    [1913 Webster]
 
       To undersell our rivals . . . has led the
       manufacturer to . . . attenuate his processes, in
       the allotment of tasks, to an extreme point. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       We may reject and reject till we attenuate history
       into sapless meagerness.       --Sir F.
                          Palgrave.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attenuate
   adj 1: reduced in strength; "the faded tones of an old
       recording" [syn: {attenuate}, {attenuated}, {faded},
       {weakened}]
   v 1: weaken the consistency of (a chemical substance) [syn:
      {rarefy}, {attenuate}]
   2: become weaker, in strength, value, or magnitude

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top