ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

approbation

AE2 P R AH0 B EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approbation-, *approbation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approbation(n) การเห็นด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย, การแนะนำ, การยินยอม, ความรู้สึกพอใจต่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
approbation(n) การเห็นชอบ, การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ
disapprobation(n) ความไม่ชอบ, ความไม่ถูกใจ, การคัดค้าน, ความไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขออนุมัติ[kān khø anumat] (n, exp) EN: asking for approval  FR: demande d'approbation [ f ]
ครหา[kharahā] (n) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation  FR: critique [ f ] ; désapprobation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPROBATION AE2 P R AH0 B EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approbation (n) ˌæprəbˈɛɪʃən (a2 p r @ b ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zustimmung { f } | Zustimmungen { pl }approbation | approbations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n, vs, adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P) #12,960 [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] (n) { comp } sending on approval; sending on approbation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approbation \Ap`pro*ba"tion\, n. [L. approbatio: cf. F.
   approbation. See {Approve} to prove.]
   1. Proof; attestation. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of approving; an assenting to the propriety of a
    thing with some degree of pleasure or satisfaction;
    approval; sanction; commendation.
    [1913 Webster]
 
       Many . . . joined in a loud hum of approbation.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The silent approbation of one's own breast.
                          --Melmoth.
    [1913 Webster]
 
       Animals . . . love approbation or praise. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   3. Probation or novitiate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This day my sister should the cloister enter,
       And there receive her approbation.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Approval; liking; sanction; consent; concurrence.
 
   Usage: {Approbation}, {Approval}. Approbation and approval
      have the same general meaning, assenting to or
      declaring as good, sanction, commendation; but
      approbation is stronger and more positive. "We may be
      anxious for the approbation of our friends; but we
      should be still more anxious for the approval of our
      own consciences." "He who is desirous to obtain
      universal approbation will learn a good lesson from
      the fable of the old man and his ass." "The work has
      been examined by several excellent judges, who have
      expressed their unqualified approval of its plan and
      execution."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approbation
   n 1: official approval
   2: official recognition or approval [ant: {condemnation},
     {disapprobation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 approbation /apʀɔbasjɔ̃/ 
  acclaim; approval

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top