ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disapprobation

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disapprobation-, *disapprobation*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disapprobation มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disapprobation*)
English-Thai: Nontri Dictionary
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disapprobation    (n) dˌɪsˌæprəbˈɛɪʃən (d i2 s a2 p r @ b ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missbilligung {f}disapprobation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disapprobation \Dis*ap`pro*ba"tion\, n. [Pref. dis- +
   approbation: cf. F. d['e]sapprobation. Cf. {Disapprove}.]
   The act of disapproving; mental condemnation of what is
   judged wrong, unsuitable, or inexpedient; feeling of censure.
 
      We have ever expressed the most unqualified
      disapprobation of all the steps.     --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disapprobation
   n 1: an expression of strong disapproval; pronouncing as wrong
      or morally culpable; "his uncompromising condemnation of
      racism" [syn: {disapprobation}, {condemnation}] [ant:
      {approbation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top