ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anesthetic

AE2 N AH0 S TH EH1 T IH0 K   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anesthetic-, *anesthetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anesthetic[ADJ] ที่เกี่ยวกับการไร้ความรู้สึก
anesthetic[N] ยาระงับความรู้สึก, See also: ยาชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)

English-Thai: Nontri Dictionary
anesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anesthetic; anaestheticยาระงับความรู้สึก [ศัพท์ที่มีคำ anesthetic ประกอบ ดูที่ anaesthetic,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anesthetic Agentsยาสลบ, ยาชา [การแพทย์]
Anesthetic Complicationsภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก [การแพทย์]
Anesthetic Dropsยาชาชนิดหยอดตา [การแพทย์]
Anesthetic Drugsยาชา [การแพทย์]
Anesthetic Machinesเครื่องให้ยาสลบ [การแพทย์]
Anesthetic Ointmentsยาชาชนิดขี้ผึ้ง [การแพทย์]
Anestheticsยาระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Anestheticsยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, ยาชา [การแพทย์]
Anesthetics industryอุตสาหกรรมยาระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Anesthetics, Generalยาสลบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the second step in this operation is... anesthetic.ขั้นต่อไป คือ... ยาชา Spies Like Us (1985)
I told him not to use any anesthetics.ชั้นบอกเค้าอย่าใช้ยาชา Ken Park (2002)
I didn't use any anesthetic, didyou hear that part?ชั้นไม่ได้ใช้ยาชาอะไรเลย นายไม่ได้ฟังหรอ Ken Park (2002)
I may have discovered a valuable new anesthetic agent for Wexell-Hall.บางทีผมอาจจะค้นพบของมีค่าตัวใหม่ ยาที่ทำให้หมดความรู้สึกของแว็กเซลล-ฮอลล์ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
When she wakes up from the anesthetics, the baby will already be gone.พอตื่นขึ้นมาจากยาสลบ เด็กก็ไม่อยู่แล้วไง Jenny, Juno (2005)
An anesthetic.ยาสลบ The Host (2006)
What's that scream? Don't they use anesthetic here?นั่นเสียงอะไรน่ะ ทำไมถึงไม่ใช้ยาสลบ The Host (2006)
I need anesthetic for a procedure like this.ชั้นต้องการยาชา ในสถานะการณ์อย่างงี้ Saw III (2006)
Anesthetic. What else?ยาชา แล้วอะไรอีก Saw III (2006)
Even with an anesthetic--ยาชา แล้ว... Saw III (2006)
Anesthetic! What else?ยาชา แล้วอะไรอีก ! Saw III (2006)
Are you gonna give him a general anesthetic?คุณจะให้ยาสลบเขาได้มั้ย Saw III (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาแก้ปวด[n. exp.] (yā kaē pūat) EN: anodyne pain-killing drug ; painkiller (medicine) ; analgesic ; anesthetic   FR: médicament antidouleur [m] ; antidouleur [m] ; analgésique [m] ; antalgique [m]
ยาสลบ[n.] (yāsalop) EN: anaesthetic = anesthetic (Am.)   FR: anesthésique [m] ; anesthésiant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANESTHETIC    AE2 N AH0 S TH EH1 T IH0 K
ANESTHETICS    AE2 N AH0 S TH EH1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anesthetic    (n) ˌænɪsθˈɛtɪk (a2 n i s th e1 t i k)
anesthetics    (n) ˌænɪsθˈɛtɪks (a2 n i s th e1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻药[má yào, ㄇㄚˊ ㄧㄠˋ, / ] anesthetic, #37,903 [Add to Longdo]
麻醉药[má zuì yào, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄠˋ, / ] anesthetic; narcotic; chloroform, #44,675 [Add to Longdo]
麻醉学[má zuì xué, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] anesthetics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betäubungsmittel {n}; Anästetikum {n} [med.]anesthetic [Am.]; anaesthetic [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
アネスセチック;アネスセティック[, anesusechikku ; anesuseteikku] (n) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
局部麻酔[きょくぶますい, kyokubumasui] (n) local anesthesia; local anaesthesia; local anaesthetic; local anesthetic [Add to Longdo]
静脈麻酔薬[じょうみゃくますいやく, joumyakumasuiyaku] (n) intravenous anaesthetic; intravenous anesthetic [Add to Longdo]
部分麻酔[ぶぶんますい, bubunmasui] (n) local anesthetic; local anaesthetic [Add to Longdo]
麻酔剤[ますいざい, masuizai] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic [Add to Longdo]
麻酔注射[ますいちゅうしゃ, masuichuusha] (n) anesthetic injection; anaesthetic injection [Add to Longdo]
麻酔薬[ますいやく, masuiyaku] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic [Add to Longdo]
眠り薬[ねむりぐすり, nemurigusuri] (n) sleeping powder; sleeping drug; narcotic; anaesthetic; anesthetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anaesthetic \An`[ae]s*thet"ic\, Anesthetic \An`es*thet"ic\
   ([a^]n`[e^]s*th[e^]t"[i^]k), a. (Med.)
   (a) Capable of causing anesthesia; as, an[ae]sthetic agents.
   (b) Characterized by, or connected with, anesthesia; as, an
     an[ae]sthetic effect or operation.
     [1913 Webster + AS] anesthetic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anaesthetic \an`[ae]s*thet"ic\, anesthetic \an`es*thet"ic\--AS,
   n. (Med.)
   A substance which produces anesthesia, as chloroform, ether,
   etc.
   [1913 Webster + AS]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anesthesia \An`es*the"si*a\, n., Anesthetic \An`es*thet"ic\, a.
   Same as {An[ae]sthesia}, {An[ae]sthetic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anesthetic
   adj 1: relating to or producing insensibility [syn:
       {anaesthetic}, {anesthetic}]
   2: characterized by insensibility; "the young girls are in a
     state of possession--blind and deaf and anesthetic"; "an
     anesthetic state" [syn: {anesthetic(a)}, {anaesthetic(a)}]
   n 1: a drug that causes temporary loss of bodily sensations
      [syn: {anesthetic}, {anaesthetic}, {anesthetic agent},
      {anaesthetic agent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top