ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all in all

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all in all-, *all in all*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all in all[IDM] โดยรวม, See also: ดูโดยรวม, พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A couple of doglegs that were more dog than leg, but I-I'd-- all in all, it was playable.ว่าไปแล้วก็พอเล่นได้ The Legend of Bagger Vance (2000)
All in all, it looks like it's gonna be another beautiful day.จากทั้งหมดนี้ มันน่าจะเป็น วันที่สวยงามอีกวันหนึ่ง Resident Evil: Apocalypse (2004)
All in all, it seems some time since we did a speck of honest pirating.พูดก็พูดเถอะ บางครั้งมันก็คิด พวกโจรอย่างเราก็ไม่ได้บกพร่อง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Oh,I know this night has been a complete disaster,but all in all, it's still your best party ever.โอ้ เธอรู้นี่ว่าคืนนี้เป็นหายนะชัดชัดเลย แต่ไงก็นะ นี่เป็นปาร์ตึ้ที่สนุกที่สุดเลย The Game (2007)
All in all, I'd say there's absolutely nothing worthwhile about either one of you.จริงๆแล้วฉันอยากบอกว่า ไม่มีอะไรคุ้มค่าจริงๆ กับพวกเขาสองคนนี้ American Duos (2007)
Now all in all, we're talking about three grand for a weekend of...และทั้งหมดนี้ เรากำลังพูดถึง 3,000 ดอลล่าร์ ต่อสัปดาห์... Once (2007)
The hero gets the girl, monster gets the gank -- all in all, happy ending -- with a happy ending, no less.ฮีโร่ได้สาวงาม สัตว์ร้ายถูกปราบ สรุปแล้วแฮปปี้เอ็นดิ้ง ของแฮปปี้เอ็นดิ้ง Monster Movie (2008)
All in all,โดยรวมแล้ว We're So Happy You're So Happy (2008)
All in all, Gu Jun Pyo,ทุกอย่างของทุกอย่าง, กู จุนพโย Episode #1.2 (2009)
So, all in all, can't complain.เพราะฉะนั้นเลยไม่มีอะไรให้สบาย The Herb Garden Germination (2011)
So all in all, a good day. How you doing?โดยรวม เป็นวันดีเลยเชียว คุณเป็นไงบ้าง Moments in the Woods (2011)
all in all, not a great day for the dunphys.All in all, not a great day for the dunphys. Phil on Wire (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all in allAfter her husband died, her baby was all in all to her.
all in allAll in all, I thought it was a good book.
all in allAll in all, the excursion was pleasant.
all in allAll in all, the international conference was a success.
all in allAll in all the novel was a success.
all in allAll in all, this was a nice party.
all in allAll in all we had a good time at the party.
all in allBut all in all, things have gone well.
all in allHe hasn't done badly, all in all.
all in allLife is all in all.
all in allShe is all in all to him.
all in allShe is all in all to me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสรุปแล้ว[adv.] (dōi sarup laēo) EN: all in all   
เหมาเสร็จ[X] (mao set) EN: all in all   

Japanese-English: EDICT Dictionary
概して言えば[がいしていえば, gaishiteieba] (exp) generally speaking; all in all; in general [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 All \All\, n.
   The whole number, quantity, or amount; the entire thing;
   everything included or concerned; the aggregate; the whole;
   totality; everything or every person; as, our all is at
   stake.
   [1913 Webster]
 
      Death, as the Psalmist saith, is certain to all.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      All that thou seest is mine.       --Gen. xxxi.
                          43.
   [1913 Webster]
 
   Note: All is used with of, like a partitive; as, all of a
      thing, all of us.
      [1913 Webster]
 
   {After all}, after considering everything to the contrary;
    nevertheless.
 
   {All in all}, a phrase which signifies all things to a
    person, or everything desired; (also adverbially) wholly;
    altogether.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt be all in all, and I in thee,
       Forever.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Trust me not at all, or all in all.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {All in the wind} (Naut.), a phrase denoting that the sails
    are parallel with the course of the wind, so as to shake.
    
 
   {All told}, all counted; in all.
 
   {And all}, and the rest; and everything connected. "Bring our
    crown and all." --Shak.
 
   {At all}.
   (a) In every respect; wholly; thoroughly. [Obs.] "She is a
     shrew at al(l)." --Chaucer.
   (b) A phrase much used by way of enforcement or emphasis,
     usually in negative or interrogative sentences, and
     signifying in any way or respect; in the least degree or
     to the least extent; in the least; under any
     circumstances; as, he has no ambition at all; has he any
     property at all? "Nothing at all." --Shak. "If thy father
     at all miss me." --1 Sam. xx. 6.
 
   {Over all}, everywhere. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: All is much used in composition to enlarge the meaning,
      or add force to a word. In some instances, it is
      completely incorporated into words, and its final
      consonant is dropped, as in almighty, already, always:
      but, in most instances, it is an adverb prefixed to
      adjectives or participles, but usually with a hyphen,
      as, all-bountiful, all-glorious, allimportant,
      all-surrounding, etc. In others it is an adjective; as,
      allpower, all-giver. Anciently many words, as, alabout,
      alaground, etc., were compounded with all, which are
      now written separately.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 all in all
   adv 1: with everything considered (and neglecting details);
       "altogether, I'm sorry it happened"; "all in all, it's
       not so bad" [syn: {all in all}, {on the whole},
       {altogether}, {tout ensemble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top