ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on the whole

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on the whole-, *on the whole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the whole[IDM] โดยทั่วไป, See also: โดยรวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน How I Won the War (1967)
Everybody on the whole cell blockทุกคนในเซลโบลค The Blues Brothers (1980)
Everybody on the whole cell blockทุกคนในเซลโบลค The Blues Brothers (1980)
Everybody on the whole cell blockทุกคนในเซลโบลค The Blues Brothers (1980)
Are you aware that there´s only two kind of people on the whole planet?โลกนี้มีคนแค่ 2ประเภท Nothing to Lose (1997)
It's been on the whole time!มันเปิดไว้ตลอดเวลาเลยหรอเนี่ย ! Visitor Q (2001)
But on the whole it was....แต่ว่าดูรวมๆ มันก็... Saving Face (2004)
- You know, on the whole music thing. - Good luck?เฮ้ โชคดีนะ / โชคดีงั้นเหรอ ? American Pie Presents: Band Camp (2005)
It supposedly has this really big chapter on spontaneous regeneration, so I thought it might enlighten you on the whole Miracle-Gro of it all.มันมีบทที่เกี่ยวกับการเจริญพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เอง ดังนั้น ฉันคิดว่ามันอาจจะจุดประกายคุณเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทั้งหมด Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Maybe ease up on the wholeบางทีคุณอาจไม่ต้องดู Chuck Versus the Fat Lady (2008)
And the committee having done the works to issue a "D-notice" on the whole business.แล้วคณะกรรมการก็กำลังทำงาน เพื่อปกป้องความลับของธุรกิจทั้งหมด The Bank Job (2008)
Wherever we are, our actions have repercussions on the whole Earth.ในทุกๆที่,ที่เราอยู่ ทุกการกระทำสะท้อนกลับ สู่โลกเราทั้งสิ้น Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on the wholeA hole in one is moving on the whole.
on the wholeAmericans on the whole are a talkative people.
on the wholeAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
on the wholeEnglishman are, on the whole, conservative.
on the wholeEnglishmen are, on the whole, conservative.
on the wholeHe is, on the whole, a satisfactory.
on the wholeHe is, on the whole, a satisfactory student.
on the wholeHis paper was, on the whole, satisfactory.
on the wholeMy opinion is on the whole the same as yours.
on the wholeOn the whole, Canada has a severe climate.
on the wholeOn the whole, I am in favor of your opinion.
on the wholeOn the whole I am satisfied with the experiment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนเฉลี่ย[X] (suanchalīa) EN: average ; on the whole   FR: moyen

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all [Add to Longdo]
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea [Add to Longdo]
準体助詞[じゅんたいじょし, juntaijoshi] (n) (e.g. the の of のです) (See のです) particle that attaches to a phrase and acts on the whole phrase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 on the whole
   adv 1: with everything considered (and neglecting details);
       "altogether, I'm sorry it happened"; "all in all, it's
       not so bad" [syn: {all in all}, {on the whole},
       {altogether}, {tout ensemble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top