หรือคุณหมายถึง airleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airless

EH1 R L AH0 S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airless-, *airless*, airles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airless[ADJ] ที่ไม่มีอากาศบริสุทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
hairless(adj) ไม่มีผม,ล้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airlessไม่มีอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Follow them where? Into a sucking airless void?หาที่ไหนกัน ไหนหลุมอากาศว่างเปล่าหรอ We Are Both (2012)
And it is not airless, nor is it dead, but it is dying.มันมิได้ขาดกาศหรือตายไปแล้ว แต่มันกำลังจะตาย John Carter (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดอับ[N] airless, See also: without air, Syn. ที่อับ, Example: ฉันว่าห้องที่เขาอยู่มันเป็นจุดอับพอดี ไม่มีลมเลย, Count unit: จุด, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ไม่มีอากาศเข้าออก, ที่ที่ไม่โปร่ง
อุดอู้[ADJ] stuffy, See also: airless, Syn. อับ, Ant. โปร่ง, Example: การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้กำลังในบริเวณห้องเครื่องที่อุดอู้อับทึบ ทำให้ใบหน้าแวววับด้วยหยาดเหงื่อ, Thai definition: ไม่โปร่ง (ใช้แก่สถานที่)
สุญญากาศ[ADJ] space, See also: airless, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้หลอดสุญญากาศควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์, Thai definition: ลักษณะที่ไม่มีอากาศอยู่เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดอับ[X] (jut ap) EN: airless   
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven   FR: rasé ; tondu ; chauve

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRLESS    EH1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airless    (j) ˈɛəʴlɪs (e@1 l i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]
屍蝋[しろう, shirou] (n) adipocere; grave wax (greying of the body fats of a corpse which rests in a moist but airless place) (graying) [Add to Longdo]
無毛[むもう, mumou] (n,adj-no) hairless [Add to Longdo]
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Airless \Air"less\, a.
   Not open to a free current of air; wanting fresh air, or
   communication with the open air.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airless
   adj 1: lacking fresh air; "a dusty airless attic"; "the
       dreadfully close atmosphere"; "hot and stuffy and the air
       was blue with smoke" [syn: {airless}, {close}, {stuffy},
       {unaired}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top