ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adonis

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adonis-, *adonis*, adoni
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I look like a god, I'm an Adonis.ผมเหมือนพระเจ้า ผมคืออโดนิส Cashback (2006)
Adonis got into a fight today... and he's in holding.อิเหนาได้เข้าต่อสู้ในวันนี้ และเขาอยู่ในโฮลดิ้ง Creed (2015)
Adonis.อิเหนา Creed (2015)
Adonis, I would like it very much... if you would come and stay with me.อิเหนาฉันจะชอบมันมาก ถ้าคุณจะมาอยู่กับฉัน Creed (2015)
Adonis, these boys come in here, this how they survive.อิเหนาเด็กเหล่านี้มาในที่นี่ วิธีนี้พวกเขาอยู่รอด Creed (2015)
Adonis, get out the ring!อิเหนาได้รับการออกแหวน! Creed (2015)
Kid's name is Adonis. Kid has Creed's blood.ชื่อเด็กเป็นอิเหนา เด็กมีเลือด ของครีด Creed (2015)
Adonis Johnson... a little-known boxer being trained by Rocky Balboa... handed light heavyweight title contenderอิเหนาจอห์นสันเป็นนักมวยที่ รู้จักกันน้อย รับการฝึกจากรอกีแบลโบวะ Creed (2015)
Adonis "Hollywood" Creed!ผู้ท้าชิงอิเหนา "ฮอลลีวู้ด" ครีด! Creed (2015)
"Pretty" Ricky Conlan in the black trunks, and Adonis Creed in the red, white and blue.พริตตี้ริกกี้ คอนแลน ในกางเกง สีดำ และอิเหนา ครีด ในสีแดง, สี ขาวและสีฟ้า Creed (2015)
Adonis was lucky there wasn't another 30 seconds in that round.กับเครื่องดูดฝุ่น, โอเค? อิเหนาเป็นโชคดีมีไม่ได้อีก Creed (2015)
So round one was a forbidding experience for young Adonis Creed.ดังนั้นหนึ่งรอบเป็น ประสบการณ์ที่ห้าม Creed (2015)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿多尼斯[Ā duō ní sī, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Adonis, figure in Greek mythology, #244,106 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adonis \A*do"nis\ ([.a]*d[=o]"n[i^]s), n. [L., gr. Gr.
   'A`dwnis.]
   1. (Gr. Myth.) A youth beloved by Venus for his beauty. He
    was killed in the chase by a wild boar.
    [1913 Webster]
 
   2. A pre["e]minently beautiful young man; a dandy.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A genus of plants of the family {Ranunculace[ae]},
    containing the pheasant's eye ({Adonis autumnalis}); --
    named from Adonis, whose blood was fabled to have stained
    the flower.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adonis
   n 1: any handsome young man
   2: annual or perennial herbs [syn: {Adonis}, {genus Adonis}]
   3: (Greek mythology) a handsome youth loved by both Aphrodite
     and Persephone; "when Adonis died Zeus decreed that he should
     spend winters in the underworld with Persephone and spend
     summers with Aphrodite"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADONIS
     ADvanced On-Screen Information System, "AdonIS"
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Adonis /adoni/ 
  Adonis

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 adonis /adoni/ 
  adonis; pheasant's eye

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 adonis /adonis/
  pheasant'seye

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Adonis /adonis/
  Adonis

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Adonis
  Adonis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top