ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admiring

AE0 D M AY1 R IH0 NG   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admiring-, *admiring*, admir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiring[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We were admiring the mudan tree.- เราจะรอชื่นชมเจ้าอยู่ที่ "ต้นมูดาน" Mulan 2: The Final War (2004)
No, not at all, I was just admiring the general splendour.ไม่หรอกค่ะ ฉันเพียงกำลังชมความสวยงามทั่วๆ ไป Pride & Prejudice (2005)
i've been admiring your sketches.ผมแค่มาชื่มชมภาพวาดของคุณ. Hidden (2005)
Heh! Why? You should just keep on admiring the prince.นี่ทำไมพวกเธอถึงชื่นชมเจ้าชายนักนะ Episode #1.1 (2006)
She was just admiring my ride.เธอแค่ ชมรถฉัน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
I've been admiring you.ผมมัวแต่หลงคุณอยู่ไง 200 Pounds Beauty (2006)
Admiring you so much, Emiri. A boyfriend waiting for you over there.ดีจังเลยน้าาา เอมิลี่ ที่มีแฟนรอเธออยู่ที่นั่น One Missed Call Final (2006)
"But no such happy marriage could now teach the admiring multitude""แต่ก็ไม่มีการแต่งงานแสนสุขใด สอนเรามากมายได้ว่า..." Becoming Jane (2007)
I must say I was rather admiring your handiwork last night.ผมชื่นชมผลงานเมื่อคืนของคุณจริงๆ Hot Fuzz (2007)
I've been admiring your necklace all day.สร้อยคอสวยทุกวันเลยนะ The Fourth Man in the Fire (2008)
Just admiring the body workแค่ประทับใจในรูปทรงน่ะ Fast & Furious (2009)
I had it last night when you guys were over for dinner, because I remember Orson admiring it.เมื่อคืนยังเห็นอยู่เลย ตอนพวกเธอมากินมื้อค่ำ ฉันจำได้ เพราะออร์สันชื่นชมมัน The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admiringI cannot help admiring his appetite.
admiringI cannot help admiring his courage.
admiringI cannot help admiring your new car.
admiringI can't help admiring his talent.
admiringI could not help admiring his courage.
admiringI couldn't help admiring him.
admiringI was admiring his new car.
admiring"I was just admiring your roses. They're absolutely gorgeous." "Oh, I'm flattered. Thank you."
admiringWe cannot help admiring his talent.
admiringWe cannot help admiring their effort.
admiringWe could not help admiring the beautiful sunset.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRING AE0 D M AY1 R IH0 NG
ADMIRINGLY AE0 D M AY1 R IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admiring (v) ˈədmˈaɪərɪŋ (@1 d m ai1 @ r i ng)
admiringly (a) ˈədmˈaɪərɪŋliː (@1 d m ai1 @ r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱帽[だつぼう, datsubou] (n,vs) (1) removing one's hat; (2) admiring someone greatly; "taking off one's hat" to someone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admiring \Ad*mir"ing\, a.
   Expressing admiration; as, an admiring glance. --
   {Ad*mir"ing*ly}, adv. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admire \Ad*mire"\, v. t. [imp. & p. p. {Admired}; p. pr. & vb.
   n. {Admiring}.] [F. admirer, fr. L. admirari; ad + mirari to
   wonder, for smirari, akin to Gr. ? to smile, Skr. smi, and E.
   smile.]
   1. To regard with wonder or astonishment; to view with
    surprise; to marvel at. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Examples rather to be admired than imitated.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To regard with wonder and delight; to look upon with an
    elevated feeling of pleasure, as something which calls out
    approbation, esteem, love, or reverence; to estimate or
    prize highly; as, to admire a person of high moral worth,
    to admire a landscape.
    [1913 Webster]
 
       Admired as heroes and as gods obeyed. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: Admire followed by the infinitive is obsolete or
      colloquial; as, I admire to see a man consistent in his
      conduct.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To esteem; approve; delight in.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top