ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acicula

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acicula-, *acicula*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)
acicular(อะซิค' คิวลาร์) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
aciculate(อะซิค' คิวเลท) adj. มีรูปคล้ายเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acicular-รูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acicular๑. -รูปเข็ม๒. -รูปเรียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aciculate-รอยขีด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acicula \A*cic"u*la\, n.; pl. {Acicul[ae]}. [L., a small needle,
   dimin. of acus needle.] (Nat. Hist.)
   One of the needlelike or bristlelike spines or prickles of
   some animals and plants; also, a needlelike crystal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acicula
   n 1: a needlelike part or structure of a plant or animal or
      crystal; as a spine or bristle or crystal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top