ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acicular

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acicular-, *acicular*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acicular(อะซิค' คิวลาร์) adj. มีรูปคล้ายเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acicular-รูปเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acicular๑. -รูปเข็ม๒. -รูปเรียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acicular \A*cic"u*lar\, a.
   Needle-shaped; slender like a needle or bristle, as some
   leaves or crystals; also, having sharp points like needles.
   [1913 Webster] {A*cic"u*lar*ly}, adv..
   [1913 Webster] Aciculate

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acicular
   adj 1: narrow and long and pointed; as pine leaves [syn:
       {acerate}, {acerose}, {acicular}, {needle-shaped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top