ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verisimilitude

V EH2 R AH0 S AH0 M IH1 L AH0 T UW2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verisimilitude-, *verisimilitude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verisimilitude(n) ความคล้ายกัน, See also: สิ่งที่น่าเป็นจริง, Syn. appearance, plausibility, likelihood, likelihood, truth, Ant. implausibility, unbelievability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verisimilitude(เวริซิมิล'ลิทิวดฺ) n. ความคล้ายกัน, ลักษณะน่าจะเป็นความจริง, ความเป็นไปได้, สิ่งที่ดูเหมือนเป็นของจริง, เรื่องหรือข้อความที่ดูเหมือนเป็นความจริง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verisimilitudeความละม้ายจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VERISIMILITUDE V EH2 R AH0 S AH0 M IH1 L AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verisimilitude (n) vˌɛrɪsɪmˈɪlɪtjuːd (v e2 r i s i m i1 l i t y uu d)
verisimilitudes (n) vˌɛrɪsɪmˈɪlɪtjuːdz (v e2 r i s i m i1 l i t y uu d z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verisimilitude \Ver`i*si*mil"i*tude\, n. [L. verisimilitudo: cf.
   OF. verisimilitude. See {Verisimilar}.]
   The quality or state of being verisimilar; the appearance of
   truth; probability; likelihood.
   [1913 Webster]
 
      Verisimilitude and opinion are an easy purchase; but
      true knowledge is dear and difficult.  --Glanvill.
   [1913 Webster]
 
      All that gives verisimilitude to a narrative. --Sir. W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verisimilitude
   n 1: the appearance of truth; the quality of seeming to be true

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top