ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

theravada

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theravada-, *theravada*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Theravada Buddhismนิกายเถรวาท [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหานิกาย[n. prop.] (Mahānikāi) EN: Maha Nikaya sect ; Thai sect of Theravada Buddhism   
นิกาย[X] (nikāi Hinayān) EN: Hinayana ; Theravada buddhism   FR: bouddhisme hinayana ; bouddhisme du Petit véhicule ; bouddhisme theravada
พุทธปรัชญาเถรวาท[n. exp.] (Phutthapratjā thērawāt) EN: Theravada Buddhist Philosophy   
พุทธศาสนานิกายเถรวาท[n. prop.] (Phutthasatsana nikai Thērawāt) EN: Theravada Buddhism   FR: bouddhisme theravada [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上座部[shàng zuò bù, ㄕㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, ] Theravada, the primary Buddhism, as spread to Sri Lanka and South-East Asia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小乗仏教[しょうじょうぶっきょう, shoujoubukkyou] (n) (1) Hinayana Buddhism; (2) (sens) Theravada Buddhism [Add to Longdo]
上座部仏教[じょうざぶぶっきょう, jouzabubukkyou] (n) Theravada Buddhism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Theravada
   n 1: one of two great schools of Buddhist doctrine emphasizing
      personal salvation through your own efforts; a conservative
      form of Buddhism that adheres to Pali scriptures and the
      non-theistic ideal of self purification to nirvana; the
      dominant religion of Sri Lanka (Ceylon) and Myanmar (Burma)
      and Thailand and Laos and Cambodia [syn: {Theravada},
      {Theravada Buddhism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top