Search result for

tampon

(46 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tampon-, *tampon*
Possible hiragana form: たんぽん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tampon[N] ผ้าอนามัยแบบสอด
tampon[N] ก้อนสำลีสำหรับห้ามเลือด, Syn. pledget, stopper

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tamponสิ่งยัดแน่น [มีความหมายเหมือนกับ pack ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponผ้าอุดซับ, ผ้าอนามัยแบบสอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tamponade, cardiac; tamponade, heartการบีบรัดหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponade, heart; tamponade, cardiacการบีบรัดหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponade; tamponage; tamponing; tamponment๑. การใส่สิ่งยัดแน่น๒. การบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponage; tamponade; tamponing; tamponment๑. การใส่สิ่งยัดแน่น๒. การบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponing; tamponade; tamponage; tamponment๑. การใส่สิ่งยัดแน่น๒. การบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tamponment; tamponade; tamponage; tamponing๑. การใส่สิ่งยัดแน่น๒. การบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
You put those disgusting used tampons in Professor Konop's purse.คุณเอาของน่าขยะแขยงชุบสำลี ไปใส่ไว้ในกระเป๋าของศจ.โคนพ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
-Oh, Mom, not tampons. -Put these- - Put them in.ไม่นะแม่ ไม่เอาแทมพอน(ผ้าอนามัยแบบสอด) ใส่ซะ The Final Destination (2009)
- She put tampons in their ears.- เธอใช้ผ้าอนามัยอุดหูลูกว่ะ The Final Destination (2009)
Tampons. She gets tampons. She puts them in her kids' ears.ผ้าอนามัย เธอจะเอาผ้าอนามัยไปอุดหูลูกเธอ The Final Destination (2009)
- Oh, Mom, not tampons.โห่.. The Final Destination (2009)
That's a lot of tampons for one woman.นั่นมันเยอะมากเลยนะ สำหรับผู้หญิงคนเดียว The Final Destination (2009)
Weird is putting tampons in your kids' ears. That's weird.แปลกที่เอาแทมพอนยัดไว้ในหูลูกน่ะสิ นั่นแหละที่แปลก The Final Destination (2009)
God, you don't even use tampons.หรือเธอไม่เคยแม้แต่ใช้ผ้าอนามัย Dare (2009)
In her high-heel boots like it was tampon time...ด้วยรองเท้าบู๊ทส้นสูง ยังกับว่าช่วงนั้นของเดือนมา... Advanced Criminal Law (2009)
They be so nasty, though, leaving their dirty tampons and shit in the garbage.พวกเขาสกปรกมาก ทิ้งผ้าอนามัยใช้แล้ว ไว้ในกองขยะ Precious (2009)
I'd put the emergency tampon in the zipper pouch.ถ้าเป็นผม ผมจะใส่ ผ้าอนามัยฉุกเฉิน ลงไปในช่องซิป The Ballad of Booth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tamponWhere are the tampons?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกเต๊ก[n. prop.] (Kōtek) EN: Kotex ; sanitary towel ; Tampax   FR: tampon hygiénique [m] ; Tampax [m]
ผ้าอนามัย[n. exp.] (phā anāmai) EN: tampon   
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; stamp   FR: estampiller ; tamponnner
ประเทศกันชน[n. exp.] (prathēt kanchon) EN: buffer state   FR: État tampon [m]
รัฐกันชน[n. exp.] (rat kanchon) EN: buffer state   FR: État tampon [m]
ตรายาง[n.] (trāyāng) EN: rubber stamp   FR: tampon [m] ; timbre caoutchouc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAMPON    T AE1 M P AA0 N
TAMPONS    T AE1 M P AA0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tampon {n}tampon [Add to Longdo]
tamponieren [med.]to plug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タンポン[, tanpon] (n) tampon (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月经棉栓[yuè jīng mián shuān, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄢˊ ㄕㄨㄢ, / ] tampon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tampon \Tam"pon\, n. [F. See {Tampion}.] (Surg.)
   A plug introduced into a natural or artificial cavity of the
   body in order to arrest hemorrhage, absorb secretions (as
   from menstruation), or for the application of medicine.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tampon \Tam"pon\, v. t. (Surg.)
   To plug with a tampon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tampon
   n 1: plug of cotton or other absorbent material; inserted into
      wound or body cavity to absorb exuded fluids (especially
      blood)
   v 1: plug with a tampon

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tampon
   plug; tampon
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 tampon [tãpõ]
   buffer; bumper
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tampon [tɑmpɔn]
   plug; tampon
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 buffer
 
 1. tampon, tampon vazifesi gören herhangi bir şey
 2. cilt yapmada kullanılan bir araç. buffer arm tampon kolu. buffer beam tampon kirişi. buffer letter kaynaştırma harfi buffer state tampon devlet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pack
 
 1. bohça, çıkın
 2. denk
 3. paket (sig.)ara)
 4. takım, sürü
 5. köpek sürüsü
 6. buz kütlesi
 7. iskambil destesi
 8. buz torbası
 9. tampon
 10. hastanın battaniyeye sarılması
 11. hazır durumda paraşüt. pack animal yük hayvanı. pack ice bir araya toplanıp kitle haline gelmiş buz parçalan. pack rat bir cins büyük fare, (zool.) Neotoma. pack trail kervan yolu. pack of lies bir sürü yalan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 plug
 
 1. tapa, tıkaç, tampon
 2. (elek) fiş
 3. (k. dili) yararsız şey
 4. (oto.) buji
 5. yangın musluğu
 6. tütün parçası
 7. (argo) övme
 8. (argo) vuruş, vurma
 9. (argo) yumruk, dayak
 10. (jeol.) volkan ağzını kapatan sert kaya
 11. (k. dili) yıpranmış veya soysuz at
 12. (argo) piston
 13. durmadan tekrarlanan reklâm. plug box maden ocağında su boşaltmaya mahsus boru. plug hat( eski), (argo) silindir şapka.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wad
 
 1. (-ded, -ding) tutam, tomar
 2. tıkaç, tampon
 3. tüfek sıkısı
 4. topak
 5. (k. dili) büyük miktar, çok para
 6. tıkaç koymak
 7. tomar şekline getirmek. a wad of gum papuç kadar çiklet. bet one' wad (k. dili) eldeki bütün parayı bahse yatırmak. shoot one' wad (k. dili) bütün parayı har vurup harman savurmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wadding
 
 1. tıkaç, tampon
 2. vatka.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top