ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

statue of liberty

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statue of liberty-, *statue of liberty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Statue of Liberty[N] อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพของอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is just an island at the doorway... where I, Henri Le Pigeon, am putting up my Statue of Liberty.นี่เป็นเพียงเกาะ ตรงทางเข้าเท่านั้น... . ที่ซึ่งฉัน, "อองรี" นกพิราบ An American Tail (1986)
I can see the Statue of Liberty already.ฉันเห็นเทพีแห่งเสรีภาพแล้วล่ะ Titanic (1997)
On the Statue of Liberty it says...ตรงเทพีเสรีภาพ / บอกไว้ว่า... American History X (1998)
The Statue of Liberty?อ่าาาา... Death Has a Shadow (1999)
Kids, Daddy only drank so the Statue of Liberty would take her clothes off.ลูกๆ พ่อแค่ดื่มเพื่อที่เห็นเทพีเสรีภาพ แก้ผ้าเท่านั้นเอง Death Has a Shadow (1999)
Why don't we just race around the Statue of Liberty real quick, huh?ทำไมเราไม่บินแข่งกันรอบเทพีเสรีภาพล่ะ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Man who had the idea for the Statue of Liberty.เขาเป็นคนออกแบบเทพีเสรีภาพ National Treasure: Book of Secrets (2007)
You're saying there's a treasure map in the Statue of Liberty?นายจะบอกว่ามีแผนที่ขุมทรัพย์ อยู่ในเทพีเสรีภาพอย่างนั้นเหรอ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
So the only question is, which Statue of Liberty?มีปัญหาอย่างนึง มันเป็นเทพีเสรีภาพตัวไหนล่ะ ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
Nearby, in New York Harbour, we're getting word of an oil tanker capsizing in the middle of the harbour near the Statue of Liberty.ใกล้กับท่าเรือนิวยอร์ค เราได้รับรายงายว่า ถังน้ำมันเกิดการล้มพัง ในตำแหน่งกลางของท่าเรือ ใกล้ๆกับ เทพีเสรีภาพ Cloverfield (2008)
Uh, the backside of the Statue of Liberty.เอ่อ ข้างหลังของรูปปั้นเสรีภาพ Veritas (2008)
I thought I saw the statue of libertyผมคิดว่า ผมเห็นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statue of libertyHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
statue of libertyI'd like to see the Statue of Liberty.
statue of libertyThe Statue of Liberty is a symbol of America.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由神像[Zì yóu shén xiàng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄤˋ, ] Statue of Liberty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自由の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自由の女神像) Statue of Liberty [Add to Longdo]
自由の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Statue of Liberty
      n 1: a large monumental statue symbolizing liberty on Liberty
           Island in New York Bay

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top